Upphandling

Vi är Sveriges största fastighetsägare och genomför ett stort antal upphandlingar varje år.

Till våra aktuella upphandlingar

Regler

Som kommunalt bolag lyder Svenska Bostäder under lagen om offentlig upphandling ("LOU"). Lagen bygger på EU-direktivet 2014/14/EU om offentlig upphandling. Detta innebär i princip samtliga Svenska Bostäders inköpsbehov ska konkurrensutsättas. Några av de grundläggande principer som ska uppfyllas vid offentlig upphandling är;

  • likabehandling,
  • transparens,
  • proportionella krav,
  • icke-diskriminering.

Läs mer om tider och former för de olika upphandlingssätten hos Upphandlingsmyndigheten.

Krav på anbudsgivare

Svenska Bostäders leverantörer ska vara föredömen i arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete. De måste ha en miljöpolicy och respektera mänskliga rättigheter. Svenska Bostäder eftersträvar ett nära och professionellt samarbete med våra leverantörer och självklart en hög integritet. Läs mer i Uppförandekod för leverantörer.

Anbudsgivaren ska normalt ha tillräcklig erfarenhet att genomföra de uppdrag som vi upphandlar. Anbudsgivarens ekonomi ska också vara i ordning. Vi förkastar alla anbud där anbudsgivaren inte betalat sociala avgifter och skatter. 

Lämna anbud

Anbud ska alltid lämnas elektroniskt. Svenska Bostäder använder sig av Vismas upphandlingsverktyg Tendsign. För att vi ska kunna pröva anbudet måste alla begärda handlingar vara bifogade. Anbud måste lämnas senast den angivna tiden.

Så här går det till

Normalt prövas först om anbudsgivaren uppfyller ställda krav. Därefter värderas anbuden med utgångspunkt från de kriterier som framgår av upphandlingsunderlaget.

Efter anbudsprövning skickas ett beslut om tilldelning till anbudsgivaren. Innan kontraktet undertecknas har anbudsgivaren tio dagar på sig att ansöka om överprövning av beslutet till förvaltningsrätten.