Upprustning av gårdar

Vid upprustning är det betydelsefullt att tänka på gårdens befintliga disposition och innehåll.

Svart pergola intill vita tulpaner.

Svenska Bostäder ska arbeta hållbart på flera sätt och så även vid gårdsupprustningar. Vilka ytor kan behållas? Kan befintliga träd, gräs- och planteringsytor bevaras? Ur ett hållbarhetsperspektiv är det bättre att behålla funktioner så som en hårdgjord yta eller gräsmatta i samma läge än att flytta den till annan placering.

Faktorer som kan påverka gårdarnas utformning är exempelvis ytstorlek, topografi, befintlig naturmark, ev. bjälklag, intresse för uteplatser eller odling m m.

Innehåll som eftersträvas på våra gårdar är band annat:

  • Miljöer för barns lek
  • Samvaroplatser likt grill, bänkbord eller pergola
  • Någon gräsyta för spontan aktivitet
  • Variation i växtanvändning med växtval efter årstidsväxlingar