Ekologisk hållbarhet

Vårt ekologiska hållbarhetsarbete utgår från Stockholms stads miljöprogram och vår egen miljöpolicy och vi driver arbetet genom vårt miljöledningssystem. Vi har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor och strävar ständigt efter att minska företagets negativa miljöpåverkan.

Fokus i vårt ekologiska hållbarhetsarbete är:

  • Minimera klimatpåverkan
  • Sund inomhusmiljö
  • Fastigheter och material utan farliga ämnen
  • Effektiv avfallshantering 

Minimera klimatpåverkan

För att minska klimatpåverkan arbetar vi intensivt med att energieffektivisera våra fastigheter. Vi använder också fjärrvärme för uppvärmning och miljömärkt el enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval.

Miljöanpassad förvaltning

Vi började för många decennier sedan att fokusera på energieffektivisering. Vi har nära nog halverat energianvändningen i nuvarande fastigheter fram till idag och våra nybyggda hus uppvisar ytterligare en halvering av energin.

Vid större ombyggnader beaktas alltid, där så är möjligt, energieffektiviseringsåtgärder såsom tilläggsisolering, treglasfönster, värmeåtervinning på både ventilationen och spillvattnet, samt energieffektiva armaturer, vilket ger upp till trettioprocentiga energiminskningar.

I projektet Hållbara Järva har cirka 5 000 kvm solceller installerats på Svenska Bostäders fastigheter, av totalt cirka 10 000 kvm. Det gör stadsdelen Järva till en av Sveriges solcellstätaste områden.

Värme och vatten

För att säkerställa en god komfort i lägenheterna och en effektiv energianvändning, så är samtliga fastigheter uppkopplade till ett datoriserat styr- och larmsystem i alla värmecentraler. Systemet reglerar temperaturen i lägenheter och varmvatten, skickar larm till våra driftansvariga och jour vid fel i värmecentralen samt avläser värme- och vattenmätare till vår statistikuppföljning. Systemet är tillgängligt för all vår personal via internet.

Sund inomhusmiljö

Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. Inomhusmiljön är viktig för våra hyresgästers välbefinnande. Därför väljer vi material noggrant och säkerställer god ventilation och ljudmiljö. Vi arbetar också med att förhindra legionella, kontrollerar radonhalt och genomför vid behov åtgärder och utför stambyten för att undvika fuktskador.

Fastigheter och material utan farliga ämnen 

Vi arbetar aktivt för att göra bra materialval ur miljö- och hälsosynpunkt både inom förvaltningen och vid ny- och ombyggnad. För att enkelt kunna välja de mest miljöanpassade varorna använder vi miljöbedömningssystemet Byggvarubedömningen.

Vi tar också hand om inbyggda föroreningar i våra fastigheter genom att inventera och sanera. Det kan till exempel handla om PCB, asbest, bly och kvicksilver.

Effektiv avfallshantering

Vi arbetar aktivt för att minska mängden avfall. Det avfall som ändå uppstår ser vi till att hantera på miljömässigt rätt sätt. Våra hyresgäster har tillgång till miljöstugor där de kan sortera sitt avfall i upp till nio fraktioner. 

Svenska Bostäders miljöpolicy

Vi ska aktivt arbeta för att bidra till en hållbar utveckling. Vi ska erbjuda våra kunder ett sunt och miljöanpassat boende. Följande principer är därför vägledande i vårt arbete:

  • Vi ska ha minimal klimatpåverkan och använda alla naturresurser effektivt och sparsamt.
  • Vi ska aktivt söka nya kunskaper och ta del av nya rön i vår strävan att ligga steget före lagar och regler som rör yttre miljö och inomhusmiljö.
  • Vi ska genomföra åtgärder som minskar negativ påverkan på yttre miljö och inomhusmiljö.
  • Vi ska, utifrån våra betydande miljöaspekter, årligen formulera mål för att kontinuerligt utveckla och förbättra vårt miljöarbete.
  • Vi ska tillsammans med våra ägare, kunder, leverantörer och entreprenörer skapa den miljöanpassade verksamhet som krävs för att ta vårt miljöansvar idag och för framtida generationer.
Miljöbyggnad

Svenska Bostäder har beslutat att miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad ska följas i såväl våra nybyggnadsprojekt som i större ombyggnadsprojekt. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Tyck till om sidan