Ekologisk hållbarhet

Svenska Bostäder arbetar för att minska miljöpåverkan under hela livscykeln för våra byggnader.

Det innebär ända från framtagande av byggmaterial till att byggnaden så småningom ska rivas. Vi vill också att det ska vara lätt för våra hyresgäster att leva miljöanpassat. Därför ställer vi krav på leverantörer och arbetar med miljöstyrning av byggprojekt, hållbar förvaltning och information till hyresgästerna.

Stockholms stads miljöprogram och vår verksamhetspolicy styr vårt arbete som är som är certifierat enligt ISO 14001. Miljöarbetet har fyra fokusområden:

 • Minimera klimatpåverkan
 • Resurseffektiva materialflöden
 • Sund inomhusmiljö
 • Fastigheter och material utan farliga ämnen

Minimera klimatpåverkan

Inom klimatområdet finns två av de områden som är extra viktiga för vårt hållbarhetsarbete.

Energi

Uppvärmningen av byggnader och vatten drar mycket energi. Även vid nyproduktion och ombyggnation går det åt energi för transporter och att framställa byggvaror. Resor i tjänsten står för en mindre del.

Utsläpp till luft

Utsläpp av klimatpåverkande gaser delas in i tre utsläppssfärer, eller så kallade scope.

 • Scope 1 omfattar utsläpp som sker till följd av förbränning av bränslen i den egna verksamheten, exempelvis bränsle till bilar eller värmepannor.
 • Scope 2 omfattar de utsläpp som sker vid generering av energi som köps in till verksamheten, exempelvis el och fjärrvärme.
 • Scope 3 omfattar de utsläpp som uppstår som en indirekt effekt av verksamheten, både uppströms och nedströms, exempelvis utsläpp från råvaruextraktion/förädling av material, tillverkning av produkter, men också utsläpp från tjänsteresor.

Vi arbetar för att minska utsläppen i alla scope, några av de viktigaste åtgärderna vi vidtar är:

 • Utvecklade arbetssätt när vi bygger för att minska utsläppen från byggskedet, bland annat klimatperspektiv vid val av konstruktionslösningar och material samt underhåll enligt konceptet varsam renovering
 • Aktiv drift genom ett centralt system för styrning av luft- och vattentemperaturer, statistik och driftövervakning för alla byggnader
 • Energieffektivisering i vårt befintliga bestånd
 • Höga energikrav vid nybyggnation
 • Miljömärkt fastighetsel, egenproducerad solenergi och miljöfordon
 • Klimatkrav i samband med upphandling

Solceller på taken i Husby. I projektet Hållbara Järva installerade vi cirka 5 000 kvm solceller på våra fastigheter under 2013-2014. Tillsammans med andra fastighetsägare installerades 10 000 kvm solceller. 

Resurseffektiva materialflöden

När vi bygger och förvaltar strävar vi efter att tillämpa cirkulära principer. Vi arbetar utifrån konceptet varsam renovering där viktiga aspekter är att förlänga byggvarornas livslängd och att inte byta ut saker i förtid. När en byggvara har nått sin tekniska livslängd ställer vi krav på våra leverantörer att källsortera för att möjliggöra att materialet blir råvara i en ny produkt.

Vi vill underlätta för våra hyresgäster att göra miljö- och klimatsmarta val. Det gör vi genom löpande kommunikation och tekniska lösningar. Vi har till exempel mer än 300 miljöstugor och miljörum för att det ska vara lätt för våra hyresgäster att källsortera. På flera platser kan våra hyresgäster också lämna textilier i organisationen Human Bridge insamlingskärl.

Sund inomhusmiljö

Inomhusmiljön är viktig för att hyresgästerna ska trivas och må bra. I en sund inomhusmiljö ingår bland annat fungerande ventilation, god ljudmiljö, låg radonhalt och att förebygga fuktskador. Vi arbetar med och följer upp dessa områden.

Fastigheter och material utan farliga ämnen

Vi använder Byggvarubedömningen för att välja bra material när vi bygger nytt och bygger om. Stockholms stads system Chemsoft underlättar när vi ska välja miljöanpassade kemikalier i förvaltningen. När vi bygger om passar vi också på att inventera och sanera bort miljöfarliga ämnen.