Anmälan om oegentligheter

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden och oegentligheter. Begreppet används både för larm till media och när man internt eller externt uppmärksammar problem.

Svenska Bostäder har ett visselblåsarsystem där anställda och andra, som i ett arbetsrelaterat sammanhang, har fått information om missförhållanden och oegentligheter inom bolaget, anonymt kan uppmärksamma organisationen på detta. Visselblåsarsystemet ligger hos en extern part, Lantero. Det är inte möjligt att identifiera den som står bakom en anmälan.

Vad är en oegentlighet?

Kanalen är avsedd för oegentligheter och allvarliga överträdelser, som brott mot Svensk lag eller EU-lagstiftning, samt ärenden som kan vara viktiga för bolagen att de uppmärksammas. Andra ärenden kommer att hänvisas vidare till lämplig part.

Exempel på oegentligheter:

  • Agerande som bryter mot gällande lagstiftning som till exempel bedrägeri, mutor eller andra ekonomiska oegentligheter.
  • Agerande som går emot Svenska Bostäders vision och ledord.
  • Farligt agerande som kan ge upphov till fysisk skada på person eller egendom.
  • Ett agerande som inte är i linje med god sed och gängse standard på arbetsmarknaden.
  • Utnyttjande av ställning.
  • Diskriminering av något slag.

Så här gör du en anmälan

Genom att klicka på länken till Lanternos webbplats kommer du till en ny extern sida som garanterar din möjlighet att lämna uppgifter anonymt.

Vad händer efter anmälan?

Ditt ärende kommer granskas av handläggare hos vår leverantör och skickas sen till Svenska Bostäders visselblåsargrupp. Visselblåsargruppen består av chef för juridik, säkerhetsstrateg och HR-chef som handlägger ärendet. Om det finns risk för jäv handläggs ärendet av en oberoende advokat. Utredning och eventuell rekommendation för åtgärd eller vidare hantering internt, görs i Visselblåsargruppen. Om ärendet rör någon i Visselblåsargruppen, VD eller någon annan i Företagsledningen utreds ärendet av en extern part.

För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att använda en dator utanför din arbetsplats nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar. Kopiera och klistra in länken https://lantero.report/se/svenskabostader i din webbläsare.