Biologisk mångfald

När Svenska Bostäder bygger och förvaltar utemiljöer är det viktigt att vi skapar och bevarar miljöer som bidrar till en stor variation av arter samt att vi skyddar särskilt värdefulla miljöer.

Blåmålad bikupa på gräsmatta.

Med biologisk mångfald menas en stor bredd av olika naturtyper, variation av arter och en genetisk variation inom arter. Svenska Bostäder arbetar aktivt med åtgärder kopplade till främjandet av biologisk mångfald. Exempelvis har det handlat om att:

  • Planera in eller omvandla befintliga gräsytor till ängsmarker som hyser stor artrikedom.
  • Bevara äldre träd och där det ej är möjligt, låta gamla individer sparas i naturmark likt ”död ved” som många insekter och svampar har som livsmiljö.
  • Sätta ut bikupor.
  • Välja växtmaterial som främjar pollinerande insekter såsom fjärilar och vildbin och vara restriktiv till invasiva arter.

Läs mer om vad vi gör, men även vad du som boende kan göra, för att gynna biologisk mångfald i vår nyhet om Biologiska mångfaldens dag 2023.