Bolagsstyrning

AB Svenska Bostäder ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Stockholms stad. Verksamheten styrs av regler i kommunallagen och aktiebolagslagen. Styrelseledamöterna väljs av kommunfullmäktige.

De dagliga kontakterna med hyresgästerna sker främst genom bovärdarna, som ansvarar för fastighetsskötsel och är hyresgästernas kontaktperson i de flesta frågor som rör boendet och utemiljön.

Reglerna för relationen mellan styrelsen och vd:n samt styrelsearbetet finns i Arbetsordning för Svenska Bostäders styrelse jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören.

Styrelsearbetet

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter. Kommunfullmäktige väljer också vem som blir ordförande och vice ordförande. Tiden för deras uppdrag är från årsstämma till årsstämma.

Styrelsen sammanträder fyra gånger under våren och tre gånger under hösten.

Tidpunkt Ärende
Årets första sammanträde Ev. reviderad budget, finansrapport
Årets första eller andra sammanträde Årsbokslut
Första sammanträdet efter årsstämman Ändrad firmateckning (vid behov)Översyn av arbetsordning,
VD-instruktion mm
Utseende av styrelsens sekreterare
Strategisk inriktning
Sista sammanträdet före sommaruppehållet Tertialbokslut, prognos 1
Finansrapport
Första sammanträdet efter sommaruppehållet  Strategiska rapporter och
marknadsanalyser
Redovisning av inköpsverksamheten
Andra sammanträdet efter sommaruppehållet Tertialbokslut, prognos 2
Delårsrapport
Finansrapport
Verksamhetsplan och budget
Sammanträdestider påföljande år

Revisorer

Ernst & Young AB är valda revisorer fram till ordinarie årsstämma 2020. Lekmannarevisor, som väljs av kommunfullmäktige i Stockholms stad, är vald fram till ordinarie årsstämma 2023.

Bolagets ledning

Som stöd för vd sammanträder företagsledningen varannan vecka och behandlar strategiska och företagsövergripande ämnen samt verksamhetsnära frågor.

Företagsledningen består vd och sex funktions- och avdelningschefer.

Policyer

Bolaget har fastlagda policydokument, antagna av styrelsen, inom följande områden: arbetsmiljö, finans, IT, inköp, kommunikation, ledare och medarbetare, miljö, likabehandling, äldres boende, säkerhet, e-post. 

Målstruktur

Strukturen för målstyrningen utgår från vår vision och affärsidé. Ett antal ledord och strategier bryts ned i verksamhetsplaner. Vi formulerar våra mål i ett målstyrningsdokument.

Ekonomisk rapportering

Bolaget upprättar månadsbokslut och delårsbokslut den 30 april och 31 augusti. Under verksamhetsåret upprättar vi budget och prognoser. Förutom detta rapporterar vi flerårsplaner till Stockholms stadshus.

Kundorienterad organisation

Vår verksamhet är organiserad i fyra distrikt med eget ansvar för kunder och lönsamhet.

Målet är att ansvar och befogenheter ska finnas längst ut i verksamheten, där mötet med de boende äger rum. Varje distrikt ansvarar för hyresgäster, fastigheter och ekonomi inom det egna förvaltningsområdet.

Distriktskontor

Navet inom varje område är distriktskontoret. Här är distriktschefen placerad tillsammans med sina medarbetare – förvaltare, bovärdar, boförmedlare, ekonom, trädgårdssamordnare och fastighetsingenjör. Alla jobbar för att stärka servicen till hyresgästerna.

Till stöd för verksamheten i områdena finns även centrala resurser inom ekonomi, finans, IT, verksamhetsutveckling, kommunikation, lokaluthyrning, teknik, miljö, energi, nyproduktion, inköp och HR. De centrala funktionerna är placerade på huvudkontoret i Vällingby.