Bolagsstyrning

AB Svenska Bostäder ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Stockholms stad. Verksamheten styrs av regler i kommunallagen och aktiebolagslagen. Styrelseledamöterna väljs av kommunfullmäktige.

Kundvärd justerar köksluckan hemma hos en familj.
De dagliga kontakterna med hyresgästerna sker främst genom kundvärdarna, som ansvarar för fastighetsskötsel och är hyresgästernas kontaktperson i de flesta frågor som rör boendet och utemiljön.

Reglerna för relationen mellan styrelsen och vd:n samt styrelsearbetet finns i Arbetsordning för Svenska Bostäders styrelse jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören.

Styrelsearbetet

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter. Kommunfullmäktige väljer också vem som blir ordförande och vice ordförande. Tiden för deras uppdrag är från årsstämma till årsstämma.

Styrelsen sammanträder fyra gånger under våren och tre gånger under hösten.

Tidpunkt Ärende
Årets första ordinarie sammanträde

Eventuell reviderad budget

Finansiell rapport

Årets första eller andra ordinarie sammanträde

Hållbarhets- och årsredovisning

Redovisning av upphandlings- och inköpsverksamheten (inklusive ramavtal)

Första ordinarie sammanträde efter årsstämman

Ändrad firmateckningsrätt (vid behov)

Utseende av styrelsens sekreterare (vid behov)

Treårsplan Finansiell rapport

Sista ordinarie sammanträde före halvårsskiftet

Tertialbokslut 1 jämte prognos

Fastställande av arbetsordningen mm

Översyn av policys (vid behov)

Första ordinarie sammanträde efter halvårsskiftet

Strategiska rapporter och marknadsanalyser (vid behov)

Finansiell månadsrapport

Andra ordinarie sammanträde efter halvårsskiftet

Tertialbokslut 2 jämte prognos 

Kommande sammanträdestider

Årets sista ordinarie sammanträde Budget för nästkommande verksamhetsår
Finansiell månadsrapport

Revisorer

Ernst & Young AB är valda revisorer fram till ordinarie årsstämma 2020. Lekmannarevisor, som väljs av kommunfullmäktige i Stockholms stad, är vald fram till ordinarie årsstämma 2023.

Bolagets ledning

Som stöd för vd sammanträder företagsledningen varannan vecka och behandlar strategiska och företagsövergripande ämnen samt verksamhetsnära frågor.

Företagsledningen består av vd och sex stycken avdelningschefer.

Policyer

Bolaget har fastlagda policydokument, antagna av styrelsen, inom följande områden: arbetsmiljö, finans, IT, inköp, kommunikation, ledare och medarbetare, miljö, likabehandling, äldres boende, säkerhet, e-post. 

Målstruktur

Strukturen för målstyrningen utgår från vår vision och affärsidé. Ett antal ledord och strategier bryts ned i verksamhetsplaner. Vi formulerar våra mål i ett målstyrningsdokument.

Ekonomisk rapportering

Bolaget upprättar månadsbokslut och delårsbokslut den 30 april och 31 augusti. Under verksamhetsåret upprättar vi budget och prognoser. Förutom detta rapporterar vi flerårsplaner till Stockholms stadshus.

Kundorienterad organisation

Vår verksamhet är organiserad i fyra distrikt med eget ansvar för kunder och lönsamhet.

Målet är att ansvar och befogenheter ska finnas längst ut i verksamheten, där mötet med de boende äger rum. Varje distrikt ansvarar för hyresgäster, fastigheter och ekonomi inom det egna förvaltningsområdet.

Distriktskontor

Navet inom varje område är distriktskontoret. Här är distriktschefen placerad tillsammans med sina medarbetare – områdeschefer, kundvärdar, förvaltningskoordinatorer, besiktningsansvariga, trädgårdssamordnare, fastighetsreparatörer och servicevärdar. Alla jobbar för att stärka servicen till hyresgästerna.

Till stöd för verksamheten i områdena finns även centrala resurser inom ekonomi, finans, IT, verksamhetsutveckling, kommunikation, lokaluthyrning, teknik, miljö, energi, nyproduktion, inköp, HR och Kundcenter. De centrala funktionerna är placerade på huvudkontoret i Vällingby.