Likabehandling

Svenska Bostäder ska vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor för alla. Vi ska medvetet inkludera människor istället för att omedvetet exkludera dem.

Alla medarbetare hos oss ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet- och uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det förutsätter ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering. Grunden för likabehandlingsarbetet finns i våra riktlinjer för likabehandling.

Sedan 2019 arbetar vi med aktiva åtgärder som ersätter den tidigare likabehandlingsplanen. Exempel på vad som görs genom aktiva åtgärder är olika mätningar, samverkan, kompetensbaserad rekrytering, lönekartläggning, dilemmakortlek, visselblåsarfunktion, obligatorisk utbildning i likabehandling och mångfald.

Att ständigt jobba med aktiva åtgärder innebär att vi kontinuerligt arbetar i fyra steg för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter:

  • Vi undersöker risker och hinder
  • Vi analyserar orsaker
  • Vi åtgärdar, förebygger och främjar
  • Vi följer upp och utvärderar

Vi utvecklas hela tiden

För att hålla oss uppdaterade inom branschen analyserar vi resultatet av jämställdhetsindex, JÄMIX, varje år och tar utifrån det fram handlingsplaner.
Utöver det har vi årligen en medarbetarenkät där vi berör dessa frågor.