Vi bygger hållbart

Svenska Bostäder har höga krav på hållbarhet i hela byggprocessen. Vi bjuder in boende och andra i planeringen. Vi gör ansvarsfulla investeringar och motverkar korruption. Inte minst bygger vi miljöanpassat.

Social hållbarhet

Trygghet, tillgänglighet och områdesspecifika behov är viktiga frågor att ta hänsyn till, både under planering och byggskede. Under planprocessen i samband med nyproduktion genomförs samråd med bland annat de som bor nära, myndigheter och föreningar. Vid samrådet får alla säga vad de tycker och lämna information som kan vara viktig för den fortsatta planeringen. Det är vanligt att människor vill och tycker olika saker, därför överklagas ofta kommunens beslut om detaljplan och bygglov. Vi har särskilda samråd för hyresgäster när vi gör större ombyggnationer och renoveringar.

Våra entreprenader ska vara säkra arbetsplatser med bra arbetsförhållanden. Det ska inte förekomma någon svart arbetskraft.

Ekonomisk hållbarhet

När vi investerar i att bygga nya hus och rusta upp våra befintliga byggnader vill vi skapa attraktiva boenden och bostadsområden. För att motverka korruption har vi tydliga arbetssätt vid inköp och beställning av entreprenadarbeten. Vi utbildar också våra medarbetare om de regler som alla ska följa.

Ekologisk hållbarhet

För att bygga miljöanpassat måste miljöfrågorna vara med från start. Vi arbetar med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad när vi bygger nya hus och gör större upprustningar. Det innebär att vi tittar på 15 olika områden inom energi, material och innemiljö. Under byggfasen följer vi också upp miljöfrågorna, då handlar det bland annat om att hantering av material och avfall sker på rätt sätt.

Husens energiförbrukning är en extra viktig miljöfråga, både för nya och befintliga hus. Det är en utmaning att få ner energiförbrukningen så mycket som behövs för att uppfylla Stockholm stads energimål. Energi är därför en central fråga i våra projekt och vi testar och utvärderar ny teknik kontinuerligt.

Vi vill att våra gårdar ska vara en tillgång för hyresgästerna. De ska inbjuda till lek och rekreation, men också andra ekosystemtjänster. Det kan till exempel handla om att vi tar hand om dagvattnet eller ger hyresgästerna möjlighet att odla.