Arbetsförhållanden

Arbetsförhållanden är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Det innebär att du som arbetsgivare ska se till att arbetsförhållandena passar alla oavsett diskrimineringsgrund.

Arbetsmiljöansvaret ligger hos chef och årligen erbjuds arbetsmiljöutbildning för nya chefer. Via regelbundna skyddsronder och olika enkäter undersöks om arbetsplatsen är utformad för att passa alla – oavsett diskrimineringsgrund.

Alla medarbetare har ergonomiska produkter för att underlättar arbetet.
Nytt för 2022 är att på samtliga toaletter på våra kontor erbjuds mensskydd. Genom att menssäkra vår arbetsplats säkerställer vi tillgänglighet och trygghet samt normaliserar det normala, att ha mens och på så sätt sträva mot en mer jämlik arbetsplats.

För att ha ett öppet klimat och ge alla möjlighet att framföra sin åsikt har vi ett kortspel, dilemmakortlek med givna ämnen som kan användas i samband med till exempel APT. Förutom frågorna finns även möjlighet att dels diskutera olika dilemman.

Alla medarbetare har fått delta i ett likabehandlingsseminarium där de olika diskrimineringsgrunderna berörs. Under 2022 kommer vi även erbjuda detta på avdelnings- och enhetsnivå. Även en obligatorisk utbildning inom jämställdhet erbjuds för samtliga medarbetare.

Kopplat till den psykosociala arbetsmiljön erbjuder vi bland annat personalstöd via extern leverantör. Vi arbetar kontinuerligt för att förebygga diskriminering gällande tex trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering.