Svenska Bostäders policy för hantering av personuppgifter

Svenska Bostäder värnar om den personliga integriteten. Bolaget ska verka för att endast ha personuppgifter som behövs för att fullgöra våra åtaganden enligt skyldigheter i lagar och avtal. Bolaget är medvetet om att vi endast under begränsad tid ”lånar” personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden. Ett tydligt ändamål för behandlingen av personuppgifter ska alltid finnas. Svenska Bostäder skyddar personuppgifter med ändamålsenlig säkerhetsteknik. Bolaget begränsar antalet personer som har tillgång till informationen. Känslig information har bara personer med särskild behörighet tillgång till.

Svenska Bostäder tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer i de fall personuppgifter behövs för att en leverantör ska kunna utföra en beställning från oss. Svenska Bostäder säljer inte och utbyter inte personuppgifter med andra företag för marknadsföringsändamål.

Svenska Bostäder lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden. Som ett kommunalt bostadsbolag har Svenska Bostäder att förhålla oss till offentlighetsprincipen samt att även följa gällande arkivlagstiftning med bl a gallringsfrister.

Var och en som lämnat personuppgifter har rätt att få ett utdrag på vilka uppgifter som finns i våra register. Om det visar sig att uppgifter är felaktiga eller icke kompletta ska bolaget alltid rätta uppgiften.

Svenska Bostäders har ett dataskyddsombud (DSO). Dataskyddsombudets uppgift är att se till att bolagets behandling av personuppgifter sker på ett korrekt sätt med stöd av lag.

Kopplingar till andra dokument

Denna policy och dess tillämpning beskrivs närmare i regler för behandling av personuppgifter där även roller och ansvar framgår.

Ansvarig: Charlotte Olsson
Handläggare: Mikael de Faire
Senaste revision: 180416
Godkänd i styrelsen: 180426