Vårt uppdrag är att bygga hyresrätter

Svenska Bostäder arbetar för att möta den stora efterfrågan på bostäder i Stockholm. Vårt uppdrag är att bygga cirka 500-700 nya lägenheter per år. Vi bygger hyreslägenheter och lokaler men vi bygger också student-och forskarlägenheter.

Nyinflyttade hyresgäster möter bovärd

Stockholms stads vision är att påbörja 40 000 lägenheter före år 2020. Svenska Bostäders mål är att påbörja 500 - 700 nya lägenheter per år.

Arbetar aktivt

Svenska Bostäder arbetar aktivt för att hitta möjligheter att bygga nytt. Planprocessen för att bygga tar lite olika lång tid. Från själva byggstarten tills dess att en hyresgäst flyttar in tar ungefär ett och ett halvt år.

Intresseanmälan

Alla lägenheter hyrs ut via Bostadsförmedlingen i Stockholm. En del hyrs ut inom den interna byteskön och en del hyrs ut inom bostadskön. Drygt sex månader innan planerad inflytt brukar lägenheterna annonseras ut för intresseanmälan på bostadsförmedlingens webbplats.

Vad händer innan du kan flytta in i ett nytt hus?

Tiden från det att de första skisserna för nya bostäder tas fram och till dess att inflyttning sker är lång. Normalt tar ett projekt 3-4 år men det kan också ta mycket längre tid.

Innan huset står klart sker följande:

1. Svenska Bostäder har mark eller får en markanvisning av Stockholms stad. En markanvisning är en plats som anses lämplig och möjlig att bygga nytt.

2. Vi och stadsbyggnadskontoret arbetar fram en detaljplan. Syftet med den är att få en överensstämmelse i utformningen av området som helhet och de enskilda byggnaderna.

3. Vår projektledare och arkitekten arbetar fram förslag på huset, gården och lägenheternas utformning.

4. Detaljplanen vinner laga kraft när stadsbyggnadskontoret haft samråd och tagit del av allmänhetens synpunkter. Efter att detaljplanen är klar ges bygglov.

5. Byggnadsarbetena påbörjas.

6. Lägenheternas slutgiltiga planritningar, material och inredningar fastställs.

7. Lägenheterna hyrs ut via Bostadsförmedlingen i Stockholm. En del till den interna byteskön och en del till bostadskön.

8. Hyresgästerna skriver kontrakt, väljer färger och eventuella tillval.

9. Dags för inflyttning.