Allmännyttans Klimatinitiativ

Svenska Bostäder är sedan slutet av april 2019 med i allmännyttans Klimatinitiativ.

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)
  • En fossilfri allmännytta senast år 2030

Räknat från 2007 har vi minskat energianvändningen med 17 procent till 2022. Energianvändningen kommer att fortsätta minska och vi bedömer att vi har goda förutsättningar för att klara resterande 13 procent upp till Klimatinitiativets mål för 2030. 

Denna målsättning bygger på en fortlöpande energieffektivisering vid ombyggnationer och en alltmer tillkommande nybyggnation, med en halverad till en tredjedels energianvändning jämfört med vårt befintliga fastighetsbestånd.

För att nå det uppsatta målet planerar vi att genomföra ett flertal åtgärder. En viktig åtgärd är att återvinna luften från fastigheternas ventilationssystem, där sådan återvinning saknas i dagsläget. Vidare planerar vi att installera en stor mängd temperaturgivare och smartare styrning i fastigheterna. På detta sätt kan vi styra värmen effektivare och minska energianvändningen. I våra underhållsprojekt ser vi över möjligheten att minska energianvändningen genom att exempelvis tilläggsisolera fasader och installera ett extra isolerglas i fönstren.

Vad kan vi göra mer?

Nästan alla våra växthuspåverkande utsläpp genom fossil förbränning härrör sig från fjärrvärmeanvändning för uppvärmning och varmvatten till våra fastigheter. Vi har ingen rådighet över våra fjärrvärmeleverantörers val av bränslemix, men vi för regelbundet en dialog om möjlighet till en förbättrad bränslemix med lägre utsläpp. Tills plast försvinner helt från avfallskedjan eller avfall inte längre eldas kommer dock inte bränslemixen kunna göras helt fossilfri.

Utsläppen från produktionen av vår el till fastigheterna och våra egna transporter beror på det överliggande elnätets klimatprestanda som vi har låg rådighet över. Vi har sedan flera år köpt in ursprungscertifikat för förnybar elproduktion som motsvarar mängden el vi använder i syfte till att öka incitamentet för fortsatta investeringar i förnybar elproduktion. I vår resepolicy anges också att kollektiva färdmedel ska nyttjas lokalt i första hand och resor utanför Stockholm ska ske med tåg och om så sker med flyg så skall detta klimatkompenseras.

Tre frivilliga fokusområden

Utöver vår avsiktsförklaring i Klimatinitiativet med att minska vår energianvändning med 30 procent, och att vår verksamhet ska vara fossilfri, kommer vi även att delta i de tre frivilliga fokusområdena med syfte att driva på klimatarbetet ytterligare.

Områdena har valts utifrån hur stor möjlighet bostadsföretagen har att göra skillnad och hur stor själva klimatpåverkan inom området är och fokuserar på:

Effekttoppar och förnybar energi
I våra fjärrvärmecentraler installerar vi så kallad effektstyrning. På så sätt kan vi minska våra effekttoppar under de tider på dygnet på dygnet då de är som högst.

För att öka mängden förnybar energi installerar vi solceller på våra tak. Mellan 2019 och 2023 räknar vi med att fördubbla mängden el som produceras av solceller.

Krav på leverantörer
I många av våra leverantörsavtal ställs krav på en hållbar materialhantering och verksamhet, men kommer att utveckla detta ytterligare genom vår medverkan i detta fokusområde.

Klimatsmart boende
Informationsinsatser görs via vår hemsida och lokala insatser inom förvaltningen, men även här finns en utvecklingspotential genom medverkan i fokusområdet.