Allmännyttans Klimatinitiativ

Svenska Bostäder är sedan slutet av april 2019 med i allmännyttans Klimatinitiativ som ett naturligt nästa steg i vårt hållbarhetsarbete.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)
  • En fossilfri allmännytta senast år 2030

Räknat från 2007 har vi minskat energianvändningen med 13 procent till 2018 och vi räknar med ytterligare 5 procent till 2023. Vi bedömer att vi har goda förutsättningar för att klara resterande 12 procent upp till Klimatinitiativets mål för 2030.

Denna målsättning bygger på en fortlöpande energieffektivisering vid ombyggnationer och en alltmer tillkommande nybyggnation, med en halverad till en tredjedels energianvändning jämfört med vårt befintliga fastighetsbestånd.

Sett över ett fyrtioårsperspektiv då Svenska Bostäder började arbeta med energieffektivisering i slutet av sjuttiotalet, är minskningen över 40 procent.

Vad kan vi göra mer?

Nästan alla våra växthuspåverkande utsläpp genom fossil förbränning härrör sig från fjärrvärmeanvändning för uppvärmning och varmvatten till våra fastigheter. Vi har ingen rådighet över våra fjärrvärmeleverantörers val av bränslemix, men vi för regelbundet en dialog om möjlighet till en minskad andel fossila bränslen, som i dagsläget står för cirka 10 procent av bränslet.

Produktionen av vår fastighetsel är helt förnyelsebar sedan flera år tillbaka och våra egna transporter övergår alltmer till fossilfria fordon. I vår resepolicy anges också att kollektiva färdmedel ska nyttjas lokalt i första hand och resor utanför Stockholm ska ske med tåg och om så sker med flyg så skall detta klimatkompenseras.

Tre frivilliga fokusområden

Utöver vår avsiktsförklaring i Klimatinitiativet med att minska vår energianvändning med 30 procent, och att vår verksamhet ska vara fossilfri, kommer vi även att delta i de tre frivilliga fokusområdena med syfte att driva på klimatarbetet ytterligare.

Områdena har valts utifrån hur stor möjlighet bostadsföretagen har att göra skillnad och hur stor själva klimatpåverkan inom området är och fokuserar på:

Effekttoppar och förnybar energi
Samverkan med Stockholm Exergi i ett projekt med effektstyrning av fjärrvärmen, med syfte att tidigarelägga avvecklingen av den återstående kolpannan i Värtaverket till år 2022.

Krav på leverantörer
I många av våra leverantörsavtal ställs krav på en hållbar materialhantering och verksamhet, men kommer att utveckla detta ytterligare genom vår medverkan i detta fokusområde.

Klimatsmart boende
Informationsinsatser görs via vår hemsida och lokala insatser inom förvaltningen, men även här finns en utvecklingspotential genom medverkan i fokusområdet.