Nytt verktyg för ökad trygghet

15 juni 2021 06:00

Tillsammans med andra fastighetsägare satsar vi nu ett på ett gemensamt digitalt verktyg för att göra trygghets- och brottsförebyggande arbetet enklare.

Verktyg för trygghetsarbete

Det digitala verktyget ger oss möjlighet att skapa lägesbilder, göra orsaksanalyser om händelseavvikelser och stötta alla inblandade aktörer i konkreta åtgärder för att utveckla stadsdelar/distrikt. Alla fastighetsägare som använder verktyget samt kommun och polis rapporterar in information kan ta del av kartläggning med syfte att förbättra trygghet och brottsförebyggande.

Gemensam överblick är en förutsättning
Vi får lätt fram en detaljerad och aktuell lägesbild över brott och otrygghetsskapande händelser. Information om var och när dessa händelser sker i är en förutsättning för att kunna arbeta effektivt.

Underlaget hjälper till att förstå orsakerna till varför problemen finns, vilka insatser som faktiskt kan minska problemen samt få veta hur mycket problemen minskat där insatser gjorts. Verktyget sammanställer all information i en lägesbild.

Systerbolagen går hand i hand
I ett första steg kommer Svenska Bostäder och Stockholmshem att introduceras i verktyget och få utbildning i hur rapporteringen går till och hur analyser görs. I nästa steg kommer fler fastighetsägare att kopplas på.

Tillsammans för trygghet
Att arbeta systematiskt och kunskapsbaserat i det brottsförebyggande arbetet gör skillnad. Detta verktyg lyfts fram av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges kommuner och regioner. 28 kommuner runt om i landet använder redan idag detta verktyg.