Klimatanpassningar

29 november 2021 17:16

Svenska Bostäder jobbar med klimatanpassningar i takt med att väderförhållanden förändras.

Det kanske inte alltid är så tydligt varför det ibland grävs och markbereds kring våra fastigheter. Men många gånger handlar det om att vi gör anpassningar för att kunna möta klimatförändringar.

I kvarteret Guldet och Triglyfen i Grimsta och Hässelby strand har vi till exempel gjort markarbeten för att bättre klara av extrema skyfall. Vi byter ut den täta hårdgjorda asfaltsytan mot en markbeläggning som släpper igenom och fördröjer dagvatten. Vi skapar fler planteringsytor som hjälper till att ta hand om överflödigt vatten. Takvattnet leder vi ned till planteringarna för att inte överbelasta våra dagvattenledningar. Under planteringarna anlägger vi dräneringsrör och skelettjord. Det fungerar lite som ett underjordiskt magasin som fylls på vid stora skyfall. Vattnet kan sedan användas till växterna vid torrare perioder.

– Dessutom finns det gott om lufthål så att trädrötterna får syre och utrymme att växa. Träden och buskar hjälper i sin tur till att rena luften, ge oss behaglig skugga och dämpa trafikbuller. Bra eller hur? säger Caroline Albèr, trädgårdssamordnare i Västerort.