Vad är reglerna för uppsättning av basstationer för mobiltelefoni på fastigheter?

Avgörande för Svenska Bostäders ställningstaganden är att basstationen inte har någon negativ hälsopåverkan.

Vi har ett internt arbetssätt med 4 tydliga krav som ska uppfyllas då det blir aktuellt med en uppsättning av basstation.

Vi hänvisar i övrigt i frågan till den nationella myndigheten Strålskyddsmyndigheten. ssm.se

Det finns även vägledningar i ämnet som är framtagna av BoverketFolkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Post och Telestyrelsen, Strålskyddsmyndigheten

Publikationer

Magnetfält och hälsorisker (Strålsäkerhetsmyndigheten)

Strålning från mobiltelesystem, en informationsbroschyr från sex myndigheter