Möjlighet till ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

11 februari 2019 09:55

I bostadsbolagens ägardirektiv från Stockholms stad finns ett uppdrag om att bereda möjlighet för boende i ytterstaden där allmännyttan har en dominerande ställning att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Dennis Wedin, Stockholms stads bostads- och fastighetsborgarråd (M), har idag informerat om inriktningen för detta ägardirektiv.

Berörda stadsdelar
De stadsdelar som kommer att omfattas av möjligheten att ombilda är Rinkeby, Grimsta, Husby, Hökarängen, Rågsved, Hässelby Gård, Fagersjö, Skärholmen, Bagarmossen, Västertorp och Sätra. Dessa stadsdelar är identifierade utifrån kriteriet att hyresrätten utgör mer än 60 procent av det totala bostadsbeståndet och att andelen allmännyttiga hyresrätter är större än andelen privata hyresrätter.

Tidsplan
Det är först när staden fattat de formella besluten om inriktning och ett erbjudande har gått ut till berörda boende som ansökningar börjar behandlas. Bedömningen är att det kommer att ske innan sommaren.

Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin om ombildningar:

Det är viktigt för oss att uppnå blandade upplåtelseformer i alla våra stadsdelar. Att möjliggöra för ombildningar där det finns en påtaglig snedfördelning, är att möjliggöra för bostadskarriärer i fler bostadsområden. Detta är ett av verktygen för att motverka segregation, öka integrationen och främja attraktiva boendemiljöer i hela staden. I stadens budget för 2019 fastslog vi därför att ombildning ska vara möjligt i stadsdelar i ytterstaden där allmännyttan har en dominerande ställning i förhållande till övrigt bostadsbestånd. Vi har också fastslagit att alla eventuella ombildningar ska ske på initiativ från de boende, och att en grundlig prövning och marknadsvärdering ska genomföras och bedömas från fall till fall.

Det är viktigt att all eventuell ombildning ska ske på de boendes initiativ. Informationen till boende i områden som omfattas av möjligheten ska vara professionell och rent informativ. Stockholms stad och bostadsbolagen har ingen relation till ombildningskonsulter som eventuellt kontaktar boende. Vi lägger stor vikt vid tydliga krav för ombildningsprocessen som på ett tydligt sätt att motverkar oseriösa ombildningskonsulter.

Kommer alla allmännyttiga bostäder i dessa områden kunna ombildas?
- Nej, det kommer de inte. Vårt besked innebär att ombildningar endast får ske i stadsdelar i ytterstaden där hyresrätten utgör mer än 60 procent av bostadsbeståndet och där andelen allmännyttiga hyresrätter är större än andelen privata hyresrätter. Om ombildningar gör att fördelningen i stadsdelen faller utanför dessa kriterier så kommer fortsatta ombildningar att stoppas. Alla ansökningar kommer därför att alltid prövas från fall till fall, utifrån den då aktuella fördelningen mellan upplåtelseformerna, säger Dennis Wedin.

Direktiv för ombildningar
När nu direktiven för ombildningarna arbetas fram för formellt beslut kommer några undantag att definieras. Bland annat kommer inte nyproducerade bostäder och kulturhistoriskt värdefulla fastigheter omfattas av erbjudandet. Vidare kommer ett antal villkor att utarbetas för att säkerställa en trygg process som exempelvis att:

• Stockholms stad ska ha med oberoende observatörer att delta vid samtliga köpestämmor.
• Kravet på andelen boende som tecknar intresse för att bostadsbolaget ska genomföra en värdering och lämna ett erbjudande är 50 procent.
• Köpevillkor införs om att minst 50 procent av de boende också måste förbinda sig att förvärva sin lägenhet.
• Stadshus AB har ett övergripande ansvar för att säkerställa att all kommunikation rörande ombildning sker objektivt, sakligt och enhetligt.