Om TV4 och Svenska Bostäder

20 juni 2017 22:30

Redovisning av företagsledningens studieresa och konferens i Skåne 7-9 september 2015.

7 personer

Måndag den 7 september, ankomst 11.25 till Sturups flygplats

JAKRIBORG: Vi reser med en hyrd minibuss till Jakriborg, ett 15 år gammalt bostadsområde och byggt i en mycket omdiskuterad stil. Ett slags imiterad Hansastad. Jakriborg är ett intressant stadsbyggnadsexempel som ligger mellan Lund och Malmö.  Vi gick runt hela området och åt även lunch.

VÄSTRA HAMNEN: Därefter åkte vi till Västra hamnen i Malmö och tittade på den bostadsbebyggelse som tillkommit efter Bomässan (BO01). Stadsdelen håller nu på att växa samman med Malmös ursprungliga centrum. Vi tittade på flera av de nya projekten exempelvis Eons energiexperimentsbyggnad.

ROSENGÅRD: Nästa stopp på resan var Rosengård där vi främst tittade på hur man hanterat utemiljön och för att jämföra med våra satsningar på Järvafältet.

ÖN: Sista stoppet var Ön i Limhamn som är det senaste tillskottet av bostadsbyggande. Den gamla cementfabrikens mark utnyttjas nu för bostadsbyggande.

Efter dessa studiebesök som tog hela eftermiddagen i anspråk åkte vi till Österlen där vi bodde på Östangårds B&B.

Tisdag  den 8 september

VERKSAMHETSPLANERING: Hela dagens ägnades åt Affärsplanearbete, varumärket, kommunikationsplanering, kvalitetsledningssystemet "Verksamt", samt ersättarplanering.

Konferensen pågick från frukost till kväll med avbrott för lunch som vi åt i det närliggande Simrishamn.

Onsdag 9 september

Förmiddagen ägnades åt diskussioner angående organisationsförändringar, ombyggnad av huvudkontoret, planering av vår nya webb.

För en sen lunch åkte vi till Kåseberga och samt besökte Ale stenar. Därefter åkte vi till Strurups flyplats och planet till Stockholm avgick 16.45

Kommentar:

Konferensen med företagsledningen på Österlen var som helhet väl använd tid, dock har vi förståelse för om middagarna kan upplevas som dyra även om vi fick vårt boende på vårt B&B till rabatterat pris. Även detta avser vi att låta våra revisorer titta på. När det gäller de extra milen som TV4 identifierat avser det de mil som användes när vår HR-chef hämtade hyrbilen dagen före.

Varför granskar TV4 just Svenska Bostäder?

Vi vet inte varför men att journalister granskar ett bolag eller förvaltning är helt i enlighet med deras uppdrag. Vi försöker att möta medias krav och önskemål på bästa sätt. TV4 har under en halvårsperiod granskat oss. Vi har under perioden lämnat ut tusentals dokument och Excelfiler, svarat på en mängd frågor om allt från våra olika utbildningar, konferenser, kontakter, leverantörer etc. TV4 har tittat på aktiviteter sedan 2015.

Vad gör Svenska Bostäder med anledning av granskningen i TV4?

Utöver den granskning som de externa revisorerna genomförde redan 2014 – då utan anmärkning – har vi nu på eget initiativ initierat en intern granskning där vi själva gått igenom allt material som journalisterna begärt ut och jämfört det med stadens policy. Slutsatsen efter den genomgången är att Stockholms stads policy för representation har följts. Endast i några undantag har vi hittat enskilda aktiviteter som vi anser är tveksamma. Därför skärper vi nu våra interna rutiner för att säkerställa att detta inte ska upprepas.

I förra veckan, den 13 juni, bad även Svenska Bostäders VD Pelle Björklund, i samråd med ordförande Ann-Margarethe Livh, revisorerna att göra en särskild granskning för att säkerställa att det vi gör överensstämmer med regelverket.

Vad säger ni till de hyresgäster som kanske blir upprörda av bilden som ges av Svenska Bostäders utbildningar och intern representation?

Vi är medvetna om det särskilda ramverk och ansvar vi har som allmännyttigt bolag. Vi tar den kritik som har framkommit på största allvar, även om vi inte känner igen oss i den bild som ges. Vi har högt satta mål och ambitioner att möta behovet av fler bostäder i ett starkt växande Stockholm, och vi arbetar hårt för att vara en god värd åt våra hyresgäster. Kompetensutveckling i form av exempelvis utbildningar och möten är ett viktigt verktyg för oss i arbetet mot att nå våra mål.

Hur påverkar detta Svenska Bostäder och dess medarbetare?

Det är klart att detta är väldigt tråkigt för alla som jobbar inom Svenska Bostäder och som jobbar hårt varje dag för att vi ska nå våra mål. Vi arbetar konsekvent för att utveckla och förbättra verksamheten och tar därför den kritik som nu framkommit på största allvar.

Har Svenska Bostäder en kultur som följer Stockholms stads policy?

Vi följer den policy för bland annat intern representation som Stockholms stad har. Precis som övriga verksamheter inom Stockholms stad ska vi vara restriktiva med representation. Detta gäller särskilt i samband med myndighetsutövning, inköp och upphandling, där representation i princip inte får förekomma. I februari 2016 antogs en ny policy från Stockholms stad som anger nolltolerans avseende alkohol och sedan dess gäller självklart även samma regler för oss.

Samtidigt gör vi som arbetsgivare viktiga investeringar i kompetensutvecklingen av våra medarbetare. Vi befinner oss i en snabbt föränderlig bransch, som kräver ständig utveckling och kunskap hos våra medarbetare och chefer. Vi kan omöjligt nå våra offensivt satta mål med gårdagens kunskap och metoder.

Är detta pengar som kunde gå till lägre hyreshöjningar istället?

Nej, den bilden stämmer inte. De årliga hyresförhandlingar och resultatet av dessa har inte med våra kostnader för kompetensutveckling av vår personal att göra. Det är två skilda saker. 

Har Svenska Bostäder brutit mot skattelagstiftningen?

Nej, inte vad vi kan se men för säkerhets skull har vi bett revisorerna att titta även på detta.

Varför påstår TV4 att ni har höga kostnader för utbildning?

Det får stå för dem. Vi på Svenska Bostäder är verksamma i en bransch där det händer mycket i ett högt tempo. För att vi ska kunna leva upp till våra högt satta mål och hänga med i utvecklingen måste vi därför investera i kompetensutveckling av vår personal. Det är en överlevnadsfråga.

Svenska Bostäder med 330 medarbetare har en årlig omsättning på cirka 2,5 miljarder kronor. Under 2016 uppgick kostnaderna för intern representation och konferenser till 2,8 miljoner kr (8 400 kr/medarbetare och år) medan motsvarande kostnader för utbildning uppgick till 4,5 miljoner kr (13 600 kr/medarbetare och år).

I inslaget uppges att ni använt en ledarskapskonsult med tveksam bakgrund. Vad säger ni om det?

Konsulten är anställd i ett bolag som anlitades av oss. Bolaget var utan anmärkningar. Syftet med utbildningen var att våra fastighetsingenjörer, installationsledare och projektledare för våra husbyggen skulle få en utbildning i projektledning. Kursen är specifik för projektledning inom fastighetsbranschen och i samarbete med Sveriges byggnadsförening.

Är utbildningarna nödvändiga för verksamheten?

Svenska Bostäder är verksamma i en bransch där det händer mycket i ett högt tempo. För att vi ska kunna leva upp till våra högt satta mål och hänga med i utvecklingen måste vi investera i kompetensutveckling för vår personal.

Vad har utbildningarna handlat om?

Vår personal genomför olika utbildningar beroende på vilken befattning de har. I vissa fall har vi kompetens inom företaget för att hålla i utbildningen och då använder vi oss av den. Så är exempelvis fallet inom vissa juridikutbildningar.

Under 2016 investerade Svenska Bostäder cirka 1,6 miljarder i olika projekt som handlar om nybyggnation, ombyggnation av bostäder i Stockholm. Vi har under de senaste åren haft en större ledarskapsutbildning inom området ”ledarskap i projekt” där cirka 40 medarbetare som arbetar med utveckling av fastigheter har deltagit. Utbildningen har vänt sig till projektledare, fastighetsingenjörer och installationsledare. Att utbilda personalen i projektledning för effektiva processer handlar om utveckling av vår kärnverksamhet.

Dessutom har ett antal personer som är nya på sina befattningar som chefer fått genomgå ledarskapsutbildningar.

Varför har ni konferenser på slott?

Det kan tyckas konstigt och ser lyxigt ut på alla bilder i TV. Men många kurs- och konferenslokaler i Stockholmsområdet är just gamla slott som används i det här syftet. Vi använder ett bolag som heter Bokningsbolaget som hjälper oss att leta efter bra lokaler när vi ska ha konferens. Deras uppdrag är bland annat att hitta lokaler för ett stort antal deltagare samt till bra priser. Flera av våra avdelningar har runt 40 till 50 medarbetare var. Vi har även dagkonferenser och konferenser i andra typer av lokaler men en gång om året brukar varje del av verksamheten ha en planeringskonferens med våra medarbetare som ofta omfattar övernattning med middag.

Hur har Svenska Bostäder valt anläggningarna för sina konferenser?

Vi har deltagit i en gemensam upphandling tillsammans med Stockholms Stad och ett antal andra bolag och förvaltningar. Företaget som vann upphandlingen, Marcel Bokning AB (Bokningsbolaget) har samarbete med ett stort antal konferensanläggningar. När vi bokar en konferensanläggning kontaktar vi Bokningsbolaget och redogör för våra behov, t e x antal personer, geografiskt läge, syfte med konferensen, specifika behov m.m. Det är sedan Bokningsbolagets uppgift att ta fram tre offerter från olika anläggningar som uppfyller kraven, till bästa möjliga pris. 

I upphandlingen har krav ställts på att de anläggningar som erbjuds skall uppfylla Stadens krav gällande miljö, tillgänglighet, teknisk utrustning e t c.

I inslaget visades en film om en familj som hade upplevt att de hade haft problem med mögel i lägenheten utan att få hjälp – delar ni den bilden?

Nej. Men vi går inte in på detaljer i enskilda ärenden. Hyresgäster som är missnöjda med sitt boende är förstås välkomna att höra av sig till oss. I den här typen av fall undersöks också problematiken av externt anlitade och oberoende entreprenörer. I de allra flesta fall lyckas vi i samförstånd lösa problemet.

I inslaget påstås att ni inte lämnat ut allmänna handlingar i tid till en hyresgäst.

Vi har lämnat ut alla de handlingar som fanns i ärendet. Detta prövades också av JO som inte hade kritik att rikta mot oss.