Frågor och svar angående Svenska Bostäders bredbandslösning till våra hyresgäster

18 augusti 2015 14:26

Svenska Bostäder har installerat ett av Sveriges bästa och snabbaste bredbandsnät i sina hus. Samtliga lägenheter och merparten av våra lokaler har tillgång till fibernät och hyresgästen väljer själv om de vill ansluta sig och köpa bredbandstjänster via fibernätet, SB Bredband.

Hyresgästerna får genom nätet tillgång till ett stort urval av tjänster med olika kapacitet och prisnivåer. Idag finns fler än tiotalet leverantörer och närmare ett hundratal olika bredbands-, tv- och telefonitjänster att välja mellan. De flesta tjänster kan hyresgästerna själva snabbt och enkelt beställa genom en kundportal, för att bara efter några minuter vara igång. Närmare hälften av våra hyresgäster köper idag någon typ av tjänst via fibernätet.

Varför har Svenska Bostäder valt den lösning som ni har idag om det är dyrare för era hyresgäster?

Det är viktigt att man gör denna typ av jämförelse på rätt sätt och inte blandar "äpplen och päron". Det blir missvisande när man jämför olika affärsmodeller med varandra utan att redovisa all fakta och alla kostnader. Lite förenklar finns det idag tre huvudsakliga affärsmodeller på den svenska fibermarknaden.

Den traditionella lösningen är att nätägaren hyr ut sitt fibernät till en leverantör som får monopol på leverans av tjänster i det nätet. Fördelen med den lösningen är att leverantören kan leverera och erbjuda tjänster till ett lågt pris, då de inte behöver konkurrera med andra aktörer. Nackdelarna med monopol är att hyresgästen i dessa nät bara kan välja den leverantörens tjänster och har själv inte möjlighet att göra några val utifrån egna önskemål och behov avseende pris, kvalitet, hastighet, kundtjänsttider, servicenivå etc. Framför allt är den stora nackdelen att alla hyresgäster måste betala för tjänsterna, vare sig man använder dem eller inte.

Det andra alternativet är att flera tjänsteleverantörer själva får hyra fiber av nätägaren till de hyresgäster som vill köpa en bredbandstjänst. Fördel med den lösningen är att det finns viss konkurrens och ett större utbud av tjänster från olika leverantörer jämfört med monopollösningen. Nackdelen är att varje tjänsteleverantör själv måste hyra fiber och installera utrustning för att kunna leverera tjänster till hyresgästerna, vilka ofta är mycket utspridda på olika ställen i våra fastigheter och bostadsområden. Denna lösning kräver en relativt stor investering och därmed tillgång till kapital. Det innebär i realiteten att det är ett begränsat antal, oftast större och mer kapitalstarka aktörerna som har möjlighet att investera och leverera tjänster i denna typ av nät. Det medför självfallet en begränsning i konkurrensen och utbudet av tjänster. Den samlade prisbilden för hyresgästerna i dessa nät är oftast jämförbara med den som finns i Svenska Bostäders fibernät idag.

Det tredje alternativet är att göra som Svenska Bostäder har gjort och använda sig av en neutral kommunikationsoperatör. Kommunikationsoperatören installerar utrustning i fibernätet så ett stort antal leverantörer, stora som små, enkelt och kostnadseffektivt kan leverera sina tjänster till hyresgästerna. Det skapar en marknadsplats med ett betydligt större utbud av tjänster från flera olika leverantörer. Dessa konkurrerar på lika villkor om kunderna, genom att försöka erbjuda de mest attraktiva tjänsterna till rätt pris, vilket i slutänden gynnar hyresgästerna. Hyresgästen har själv möjlighet att välja leverantör utifrån sina egna behov och önskemål utifrån pris, kvalitet, hastighet, kundtjänsttider, servicenivå mm.

Det är dessutom inte nödvändigtvis dyrare med den lösning som Svenska Bostäder valt jämfört med monopollösningen, utan det ser väldigt olika ut från fall till fall. För många hyresgäster är vår lösning totalt sett både bättre och billigare. Den garanterar att våra hyresgäster verkligen får det de vill ha. Har man bara en leverantör så blir utbudet betydligt snävare och man har mindre eller inga möjligheter att välja själv. Hyresgästens konsumentmakt minskar med bara en leverantör, som kan höja priserna och reglera utbudet hur som helst eftersom hyresgästen är bunden till just den leverantören.

Varför använder SB kommunikationsoperatörer, så kallade mellanhänder?

En kommunikationsoperatör eller motsvarande funktion behövs antingen i egen eller i upphandlad regi. Alternativt måste leverantören själv göra detta jobb vilket också kostar pengar. Svenska Bostäders uppdrag är att förvalta och bygga bostäder, vi ska själva inte vara kommunikationsoperatör, utan det ska de företag som är bäst lämpade för det uppdraget vara.

Hur mycket skär kommunikationsoperatörerna emellan?

Kommunikationsoperatörerna är vinstdrivande företag och måste självfallet ta betalt av tjänsteleverantörerna för att utföra sitt uppdrag. Genom sin storskalighet har kommunikationsoperatören möjlighet att vara mer kostnadseffektiva än de lösningar där varje leverantör själva måste investera i egen utrustning.

Varför är valfriheten viktig?

Detta är ett beslut som tagits i Stockholms stad av den förra majoriteten och gäller samtliga kommunala bostadsbolag. Det garanterar hyresgästerna en valfrihet och låser inte bolagen till en monopolist. På detta sätt garanteras en fri konkurrens mellan leverantörerna i våra nät. Valfrihet är en av grunderna i demokrati och värnar om individers möjlighet att själv välja vad de vill ha utifrån sina egna behov och förutsättningar. Det har också över tid visat sig at valfrihet är en viktig faktor för att stimulera konkurrens och hålla ner priserna.

Vi vet också att valfrihet är en viktig fråga för våra hyresgäster. Som en del av de förhandlingsöverenskommelser vi har träffat med hyresgästföreningen rörandes tillgång till fibernät i våra lägenheter, har vi en skyldighet att tillhandahålla ett brett utbud av tjänsteleverantörer för att på så sätt kunna säkra en för marknaden sund konkurrens.

Hur upphandlades kommunikationsoperatören?

På samma sätt som allt handlas upp inom Stockholms stad, alltså enligt lagen om offentlig upphandling och i fri konkurrens med alla andra kommunikationsoperatörer.

Går inte avtalet att förhandla om?

Vi är enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) bundna till att följa avtalet under gällande avtalsperiod. Inför att avtalet med nuvarande kommunikationsoperatör går ut 2019 är vi fria att förändra och ställa nya krav i nästa upphandling.

Varför har ni valt en egen fiberlösning när Stokab redan finns? Det är ju till och med så att både ni och Stokab ägs av Stockholms stad. Varför har ni inte samarbetat?

Svenska Bostäder med systerbolagen Stockholmshem och Familjebostäder har sedan år 2005 ett nära samarbete med Stokab. Den del av fibernäten som distribuerar bredbandstjänsterna till våra fastigheter hyr vi av Stokab. Svenska Bostäder med systerbolag har varit drivande och starkt bidragande till att Stokab kunnat bygga fibernät till merparten av stadens fastigheter. Grunden till detta samarbete ligger i ett politiskt beslut från 2005, där kommunfullmäktige gav stadens bostadsbolag och Stokab i uppdrag att samverka i fiberutbyggnaden i Stockholm stad. Detta samarbete har resulterat i att Stockholm idag har en världsunik nätlösning som förser en stor del av Stockholms hushåll med bredband via fiber.

Har ni en kick-back från operatören?

Vi äger fibernäten i våra fastigheter. Det grundläggande syftet och målet med nätet är att kunna erbjuda ett prisvärt och brett tjänsteutbud med god kvalitet till våra hyresgäster. Näten hyrs ut till en kommunikationsoperatör som ansvarar för dess drift och tjänsteinnehåll. Kommunikationsoperatören betalar en näthyra till Svenska Bostäder för rätten att använda näten. Näthyran brukar lite slarvigt i dagligt tal kallas för "kick-back", vilket är ett något missvisande begrepp, då det egentligen är en hyresavgift för nätet. Näthyran täcker delar av vår investeringskostnad för fibernätet samt dess drift- och underhållskostnad. Installation av fibernät är ingen vinstdrivande verksamhet för Svenska Bostäder. Den ska tillföra mervärde för våra hyresgäster utan att varken generera vinst eller subventioneras av övriga verksamheter.

Hur ser ni på framtiden, kommer prisbilden att bli bättre för era hyresgäster?

Vi verkar hela tiden för våra hyresgäster bästa, det ligger i vårt uppdrag som allmännyttigt bostadsbolag. Genom att ha gjort fibernäten till en marknadsplats med många leverantörer, säkerställer vi valfrihet och konkurrens. Vi tror att det kommer att leda till en sund prisbild och prisutveckling över tid. Inför nästa avtalsperiod kommer vi självfallet se över vilka möjligheter vi har att ytterligare förbättra vårt koncept och upplägg.

Tyck till om nya utseendet