Järva kvinnor

I Järva har ett kvinnonätverk bildats som ett nytt forum för lokalt engagemang, för att skapa samarbete inom och utanför stadsdelen.

Nurcan Gültekin är samordnare för social hållbarhet på Svenska Bostäder. Hennes arbete fokuserar på frågor som oftast inte ryms inom traditionell fastig­hetsförvaltning, men som syftar till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för hyresgästerna att kunna ha en bra boendemiljö.

Under 2018 tog Nurcan Gültekin initiativ till att bilda kvinnonätverket i Järva. Hon såg att det fanns många olika kvinnoföreningar både i och utanför Järva – men att de existerade skilda från varandra. Genom att bilda ett nätverk är tanken att skapa ett nytt forum för kvinnorna där de kan utbyta idéer och inspireras av varandra.

– I nätverket träffas de och diskuterar vad som är viktigt för att samarbeten kring trygghet, arbete och integration ska fungera. Bygger man relationer mellan grannar och mellan grupper i olika stads­delar så går det att komma framåt i de frågorna. Jag tror att nätverket kommer att bidra till en lokal utveckling efter­som kvinnorna får en insyn i bostads­områdena och kan använda detta som ett underlag att bygga vidare på.

Nurcan Gültekin säger att den form av kraftsamling som nätverket inneburit har visat sig vara ett utmärkt arbetssätt. Hon lyfter fram några konkreta aktivi­teter som fötts ur samarbetet:

– Bland kvinnorna kan till exempel inte alla simma. De kanske kommer från ett land där de inte haft tillgång till simskola. Många har inte körkort, vilket begränsar dem i deras jobbsökande. Genom nätverket går det att hitta lös­ningar. Vi har startat en simkurs. Vi har tittat på en cykelkurs tillsammans med Cykelfrämjandet.

Genom nätverket ökas alltså rörlig­heten i ett område, men också över om­rådesgränser. Ökad rörlighet innebär också ökad synlighet. Kvinnorna tar plats i det offentliga rummet. Något som i sin tur leder till ökad trygghet.

– Var går gränsen för vad ett bostadsbolag ska göra? Det är inte alltid helt tydligt. Men en sak är klar. Det vi gör med kvinnonätverket gynnar både oss som företag och samhället, säger Nurcan Gültekin.