Svenska Bostäder ökar takten i trygghetsarbetet

14 november 2018 17:33

För Svenska Bostäder är trygghetsfrågan viktig i planeringen av ny- och ombyggnation. Därför har bolaget i år använt möjligheten att söka stöd från Boverket för ombyggnation av utemiljön i vissa ytterstadsområden. För Svenska Bostäder innebär stödet att takten på trygghetssatsningarna kan öka.

- Syftet med stödet är att bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Att vi nu beviljats stöd i flera projekt innebär att vi kan lägga ännu mer fokus på att skapa trivsamma utemiljöer i våra bostadsområden, säger Anneli Wallgren som är funktionsansvarig landskapsarkitekt på Svenska Bostäder.

Det är viktigt att de boende får inflytande över gårdarnas utformning. En gårdsupprustning startar därför med ett samråd där de boende får chansen att berätta om vilka funktioner de vill ha på sin gård.

Fakta

I våras söktes och beviljades bidrag på 6,3 miljoner för upprustning i kvarteret Skänninge 2 i Tensta. Där kommer gårdarna och förgårdsmarken genomgå en totalombyggnad efter att intilliggande hus har renoverats. Under sommaren skickade bolaget in ytterligare 9 ansökningar där samtliga nu har beviljats. Dessa gårdar ligger i Husby, Akalla, Hässelby gård, Vårberg samt Skärholmen. Totalt har Svenska Bostäder beviljats 33 miljoner kronor i bidrag för samtliga projekt.

För att få bidrag ska flera kriterier uppnås:

  • Synpunkter från boende och brukare ska tillgodoses
  • Ombyggnationen ska öka trygghet, social hållbarhet samt främja jämställd användning av utemiljön
  • Åtgärderna ska stimulera till aktivitet och social gemenskap och vara tillgängliga för alla
  • Bidrag om högst 50% av totalsumman kan beviljas.
  • Projektet ska slutföras inom 2 år från att bidraget beviljades