Nya förslag för ett väl fungerande hyresförhandlingssystem

11 april 2018 06:00

Hyresmarknaden står inför stora utmaningar. SABO lägger därför en rad förslag för att få hyresförhandlingarna att fungera bättre. Bland annat att hyresmarknadens parter tillsammans ska utveckla ett oberoende tvistlösningsorgan som ska kunna pröva alla kollektiva hyrestvister. Under 2017 har SABO givit en grupp vd:ar i medlemsföretag i uppdrag att ge förslag till utveckling av hyresförhandlingssystemet. Svenska Bostäders vd Pelle Björklund är ordförande i gruppen.

Ett väl fungerande hyresförhandlingssystem är en förutsättning för att långsiktigt säkra hyresrättens konkurrenskraft och funktion i samhället. Därför behöver marknadens parter ta ett gemensamt ansvar för att värna och utveckla hyresrätten för både nuvarande och kommande generationers hyresgäster. Under 2017 har SABO givit en grupp vd:ar i medlemsföretag i uppdrag att ge förslag till utveckling av hyresförhandlingssystemet. 

–  Jag är glad över de konkreta förslag som vi tagit fram och jag hoppas att arbetsgruppens förslag ska genomföras redan i höst, säger Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder och ordförande för SABOs vd-grupp för hyror. Hyresrätten är viktig för en fungerande bostadsmarknad som ska möta både demografiska förändringar och arbetsmarknadens behov. 

Fakta
Gruppen har identifierat tre huvudsakliga problemställningar som främst gäller oenighet om underlaget till förhandlingarna, brist på långsiktighet och avsaknad av en opartisk tvistelösning. Arbetet under året har bland annat resulterat i en rapport med förslag till utveckling av systemet som i huvudsak innebär att: 

  • De lokala parterna förbinder sig att gemensamt ta ett långsiktigt ansvar för hyresrättens utveckling på orten.
  • De lokala parterna genomför en strukturerad hyresdialog, som ska utmynna i den årliga hyresförhandlingen.
  • SABO och Hyresgästföreningen centralt stödjer de lokala parterna i utvecklingsarbetet av en strukturerad hyresdialog.
  • Underlaget för hyresdialogen bör vara ett antal nationella och lokala parametrar som har betydelse för ekonomi, förvaltning och utveckling av bolagets bostäder. Urvalet av parametrar ska vara fastställda av parternas centrala organisationer.
  • De tre centrala aktörerna – Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO – utvecklar gemensamt ett oberoende tvistlösningsorgan. Detta organ ska kunna pröva kollektiva hyrestvister oavsett om fastighetsägaren eller hyresgästorganisationen är medlem eller inte i någon av organisationerna. Kostnaden för att anlita organet ska de tvistande parterna stå för med lika stor andel.

 

Läs mer på sabo.se/nya-forslag-for-ett-val-fungerande-hyresforhandlingssystem/