Markanvisning för cirka 100 lägenheter i Västerled

20 juni 2016 11:02

Svenska Bostäder har fått en markanvisning på cirka 100 hyreslägenheter i projektet Västerledsstråket. Markanvisningen gäller byggnation av Stockholmshus. Byggstart planeras till 2019.

- Stockholm är en snabbt växande stad och vårt arbete är att på ett hållbart sätt förvalta och bygga nya bostäder till alla som vill leva här. Vi arbetar för att så snabbt som möjligt bidra till nya bostäder. Därför är det extra glädjande att vi får bygga Stockholmshus i en sådan fin miljö, Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder.

Stockholmshusen - ett nytt slags hus och ett nytt sätt att bygga. Genom ett nära samarbete mellan Stockholms stads tekniska förvaltningar, de allmännyttiga bostadsbolagen och byggföretag skapas förutsättningar för att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Fakta om projektet Västerledssstråket

Projektet Västerledsstråket består av cirka 2-300 bostäder. Vägen Västerled ska omvandlas från den gata med känsla av trafikled som den är idag till en gata som mer upplevs som en stadsgata. I detta projekt, Västerledsstråket, ses hela sträckan från Orrspelsvägen/Abrahamsbergsvägen till Nyängsparken över och utvecklingen av sträckan utgör en viktig del i målet att koppla samman och förtäta staden. Målsättningen är att göra om Västerled till en grön trädgårdsstadsgata med hjälp av bebyggelse i gatuliv samt en stärkt grön karaktär. Tvåförskolor är tänkta i området.

Platsen består idag av mark med vissa natur- och rekreationsvärden, men bedöms av Stockholms stads förvaltningar kunna bebyggas utan att väsentligt skada dessa värden. Anpassning av bebyggelsen ska göras så att grupper, stråk av vegetation och spridningsvägar bevaras.

Tyck till om nya utseendet