Om den aktuella situationen med korttidskontrakt i Tensta

31 juli 2015 12:48

Svenska Bostäder har ett antal lägenheter i Tensta och även i andra upprustningsområden som är uthyrda med korttidskontrakt. Bakgrunden till de aktuella händelserna är att Svenska Bostäder genomför ett långsiktigt och genomgripande upprustningsprogram av bolagets bostäder i Järva, totalt handlar det om 5 200 lägenheter. Syftet med upprustningen är att åtgärda teknisk förslitning av de nu cirka femtio år gamla husen, genomföra energibesparande åtgärder samt i övrigt utföra underhållsåtgärder. Detta arbete sker i nära samarbete med de boende och med en hög grad av inflytande och dialog. För att åtgärderna skall kunna genomföras krävs att de boende evakueras under tiden för renoveringen.

Svenska Bostäder försöker i möjligaste mån göra evakueringarna till närområdet med hänsyn till social trygghet, närhet till skolor etc. För att göra det möjligt tomställer vi lägenheter som skall användas för evakuering. För att inte bostäder skall stå tomma hyr vi via Bostadsförmedlingen i Stockholm ut dessa med korttidskontrakt. Ett förfaringssätt som är väl etablerat på hyresmarknaden sedan mycket lång tid.

Kortidskontrakt och ansvarsfördelning

De aktuella bostäderna är uthyrda med tidsbegränsad hyrestid och avstående av besittningsrätt så kallade korttidskontrakt. Förmedlingen har skett via bostadsförmedlingen, i enlighet med vårt avtal. Hyresgästerna har kvar sin plats i bostadskön under perioden. Svenska Bostäder har ingen rätt att förmedla bostäder, utan detta sker via bostadsförmedlingen i enlighet med fastställda regler för kötid etc. Svenska Bostäder är därmed förhindrat att själva förmedla bostäder vid sidan av bostadsförmedlingens kö. Ett system som garanterar lika behandling och en transparent förmedlingsverksamhet. Det bostadssociala ansvaret för att hitta alternativa bostäder ligger på de sociala myndigheterna och stadsdelsförvaltningen som också arbetar intensivt för att hitta lösningar.

Information och förutsättningar

De kvarboende hyresgästerna har efter det att hyrestiden löpt ut ej längre något hyresavtal, kontraktet har löpt ut. Hyresgästerna har också bekräftat detta och förbundit sig att avflytta. Hyresgästerna har också informerats om förutsättningarna vid inflyttning samt vid ett flertal tillfällen under hyresperioden.

Vad händer nu?

Svenska Bostäder har en fortsatt dialog med de hyresgäster som inte avflyttat för att informera om vilka förutsättningar som gäller i nuläget. Svenska Bostäder har också en tät dialog med stadsdelen och de sociala myndigheterna samt Bostadsförmedlingen i Stockholm och den aktuella situationen för de kvarboende. Vi hoppas att vi tillsammans med de myndigheter som har det bostadssociala ansvaret inom rimlig tid ska hitta alternativa lösningar.

Tyck till om nya utseendet