Debatt: Ny dom hot mot studentbostäder

25 februari 2015 15:24

Om en ny dom i Växjö blir vägledande blir den redan svåra bristen på studentbostäder än värre, skriver deltagare i projektet Sthlm6000+ på SvD Opinion idag. Byggandet av studentbostäder riskerar att bromsas, särskilt på orter med stora behov.

En aktuell dom från mark- och miljödomstolen i Växjö hotar att bromsa byggandet av nya studentbostäder på de orter där bostadsbristen är som störst.

Domstolen anser att tidsbegränsade bygglov för studentbostäder inte bör tilllåtas där behovet av dem är permanent. Vi ser goda skäl att tillåta tidsbegränsade bygglov för studentbostäder, för minskat tryck på denna del av bostadsmarknaden.

De utgör ett viktigt komplement till permanenta lösningar.

Domen i Växjö stoppar byggandet av 96 studentbostäder i Kalmar. Som skäl anförs att kommunen inte presenterat långsiktiga planer för hur bristen på studentbostäder ska åtgärdas. Dessutom krävs "åtskilliga markförberedande åtgärder" för att sätta upp de tänkta modulhusen. Därmed "föreligger sammantaget inte förutsättningar att bevilja tidsbegränsat bygglov", enligt domstolen. Om denna tolkning av regelverket kvarstår och domstolar i resten av landet gör samma tolkning får det omfattande negativa konsekvenser. Byggandet av student bostäder riskerar att bromsas upp, särskilt på orter med stora behov.

Inom initiativet Sthlm6000+ ingår hittills 420 studentbostäder med tidsbegränsade bygglov. De fyller en viktig funktion för att försörja regionen med studentbostäder på ytor som för tillfället inte behövs för annat. Trots att vi som deltar i Sthlm6000+ kan redovisa planer på att öka antalet studentbostäder med 50 procent till 2017 och än mer kommande år, kommer det inte fullt ut att täcka framtida behov.

Behovet är större än utbudet och kommer så vara under en lång tid framöver. Vi är därför oroade för att den argumentation som mark- och miljödomstolen i Växjö använder ska begränsa möjligheten till tidsbegränsade bygglov för studentbostäder.

Planarbetet är en central del i alla kommuners kärnverksamhet. Tidsbegränsade bygglov och provisoriska lösningar bör inte användas rutinmässigt eller för permanenta anläggningar. Tidsbegränsade bygglov bör dock även fortsatt tillåtas för provisoriska lösningar. De utgör ett viktigt komplement.

Studentbostäder i form av modulhus som lätt kan nedmonteras kan vara tidsbegränsade både till sin natur och sin användning. De fyller i allra högsta grad funktionen av en provisorisk lösning för både kommun och individ.

Domstolens hårda tolkning, att ett långsiktigt behov omöjliggör tidsbegränsade bygglov, drabbar alla de som vill studera i en stad med bostadsbrist.

Behovet av studentbostäder överstiger de som finns i befintliga planer i de flesta tillväxtregioner.

Om domen i Växjö blir vägledande kommer den redan svåra situationen att bli än värre. Tidsbegränsade bygglov för studentbostäder bör tillåtas även i framtiden, för minskat tryck på denna del av bostads marknaden!

Fakta Sthlm6000+

Samtliga undertecknare av artikeln deltar i stadsutvecklingsprojektet Sthlm6000+ som ska bidra till att minst 6000 nya studentbostäder byggs i Stockholmsregionen till och med år 2017.

Författare:

STEN WETTERBLAD, regiondirektör Akademiska Hus region Stockholm, ordf. Sthlm6000+
KARIN WANNGÅRD (S), kommunstyrelsens ordf. Stockholm,
KATARINA BERGGREN (S), kommunstyrelsens ordf. Botkyrka,
MATS GERDAU (M), kommunstyrelsens ordf. Nacka,
MATHIAS BOHMAN (S), kommunstyrelsens ordf. Upplands Väsby,
PEHR GRANFALK (M), kommunstyrelsens ordf. Solna,
JONAS NYGREN (S), kommunstyrelsens ordf. Sundbyberg,
DOUGLAS LITHBORN (M), kommunstyrelsens ordf. Sollentuna,
GUSTAV HEMMING (C), ordf. Tillväxt- och regionplaneringsnämnden, Stockholms läns landsting,
LARS BJÖRK, tf vd Familjebostäder,
PELLE BJÖRKLUND, vd Svenska Bostäder,
MIKAEL KÄLLKVIST, tf vd Stockholmshem,
TEO STRÖMDAHL ÖSTBERG, ordf. SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation

Tyck till om nya utseendet