Svenska Bostäder och KTH partners i nytt innovationsprojekt

Svenska Bostäder och Kungliga Tekniska Högskolan har under sommaren fått beviljat forskningsmedel från Formas för ett treårigt innovationsprojekt. Projektet kommer att utreda hur rörligheten på bostadsmarknaden kan öka, med särskilt fokus på äldre som bor i stora, otillgängliga lägenheter.

Johanna Lindroth i rutig kavaj framför vägg täckt av murgröna.
Johanna Lindroth, verksamhetsutvecklare på Svenska Bostäder, deltar i projektet som industridoktorand.

Projektet kommer undersöka hur äldre hyresgäster som bor i stora och otillgängliga lägenheter genom aktiva åtgärder kan uppmuntras att byta bostad till en som bättre möter deras behov. En aktiv åtgärd kan vara särskilt stöd att hitta en lämplig lägenhet, eller hjälp med praktiska utmaningar i samband med flytten. Som del av projektet ingår även att identifiera vilka åtgärder som ska testas.

Genom att stora lägenheter frigörs skapas även en möjlighet att undersöka hur dessa kan tillgängliggöras för trångbodda hushåll. Målet är att erbjuda fler verktyg för att främja god rörlighet och en socialt hållbar bostadsförsörjning.

Docent Inga-Lill Söderberg, vid Institutionen för Fastigheter och byggande på KTH, är forskningsledare för projektet.

- Jag ser fram emot möjligheten för KTH att studera en av många knäckfrågor för att öka rörligheten på den svenska bostadsmarknaden och minska risken för negativ särbehandling genom olika former av inlåsning, säger hon.

- Svenska Bostäder är en av de största aktörerna inom allmännyttan och tar här ett nytt grepp genom att vara delaktiga i att undersöka förutsättningar för förnyelse. Det ska bli spännande att arbeta tillsammans i ett praktiskt tillämpat projekt som också kommer att generera ny kunskap i form av fackgranskade publikationer.

Totalt fem personer kommer att arbeta inom projektet, på deltid. Förutom Inga-Lill Söderberg medverkar även två forskare disputerade inom fastighetsekonomi samt två doktorander. En av dessa är Johanna Lindroth, verksamhetsutvecklare på Svenska Bostäder, som kommer att delta i projektet som industridoktorand.

- Vi ansökte om projektet för att vi är modiga och vill utmana och utveckla vår möjlighet som fastighetsägare att ytterligare bidra till en socialt hållbar bostadsförsörjning i Stockholm. Projektet ger en unik möjlighet att praktiskt testa nya lösningar som gynnar både våra hyresgäster och bostadsmarknaden i stort. Att det utvärderas av erfarna forskare är en fantastisk möjlighet att jobba innovativt och följa upp effekten på flera nivåer, säger hon.

Korta fakta om projektet

  • Forskningsprojekt om ökad rörlighet på bostadsmarknaden
  • Finansieras genom forskningsbidrag från Formas - ett forskningsråd med fokus på hållbarhet
  • Genomförs av Svenska Bostäder och KTH
  • Pågår 1 september 2023 - 31 augusti 2026
  • Fem personer arbetar i projektet, på deltid

Länkar