Information om möjlighet till ombildning kommer i maj

14 mars 2019 13:32

Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder har i uppdrag från ägaren Stockholm Stadshus AB att ge möjlighet för boende i utvalda ytterstadsområden att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Det är de boende i huset som bestämmer om en ombildningsprocess ska inledas. I maj kommer berörda hyresgäster att få information om möjligheten till ombildning.

Innan information om möjligheten till ombildning kan gå ut måste det fattas formella beslut i koncernstyrelsen (18 mars) och i bostadsbolagens styrelser (Familjebostäder 9 april, Stockholmshem 23 april, Svenska Bostäder 25 april).

Vilka områden gäller det?

Rinkeby, Grimsta, Husby, Hökarängen, Rågsved, Hässelby Gård, Fagersjö, Skärholmen, Bagarmossen, Västertorp och Sätra. Det är områden där allmännyttan är dominerande i relation till annat bostadsbestånd.  Det har definierats som områden där mer än 60% är hyresrätter och där allmännyttiga hyresrätter är mer än 50 procent av det totala antalet hyresrätter.

Jag bor i ett av de utvalda områdena, när får jag mer information?

I mitten av maj får du mer information via post och på bostadsbolagens webbplatser. I vissa fastigheter i de utvalda områdena kommer det inte gå att anmäla intresse för ombildning, se nedan. Även du som bor i dessa fastigheter kommer att få information i maj.

Kommer alla allmännyttiga bostäder i utvalda områden kunna ombildas?

Nej, ett antal typer av fastigheter kommer att undantas;

  • Nyproduktion. Nybyggda fastigheter (färdigställda och helt inflyttade eller förvärvade från och med 2009-03-31).
  • Renoverade fastigheter. Fastigheter som de senaste tio åren genomgått omfattande renovering och underhåll.  
  • Övriga. Fastigheter med kulturhistoriskt värde, fastigheter som är strategiskt viktiga för staden, fastigheter som medför förlust vid försäljning och fastigheter som av olika fastighetstekniska skäl är för komplicerade att skilja från närliggande fastigheter.

Vad krävs för att ombilda?

Det är de boende i huset som bestämmer om en ombildningsprocess ska påbörjas. Att pröva en ombildning till bostadsrätt är en process som omfattas av bestämmelser och krav. All information om detta kommer att finnas tillgänglig på webben i maj. Här följer några viktiga grundprinciper;

  • Bildande av bostadsrättsförening. För att bilda en bostadsrättsförening måste först en styrelse formeras, stadgar antas och föreningen registreras hos Bolagsverket.
  • Intresseanmälan. Bostadsrättsföreningen ska göra en intresseanmälan till Svenska Bostäder. För att bolaget ska behandla anmälan krävs attminst 50 procent av de boende skriftligen intygat sitt intresse för en ombildning..
  • Erbjudande från Svenska Bostäder. Efter godkänd intresseanmälan tar Svenska Bostäder fram ett erbjudande om förvärv till bostadsrättsföreningen. Erbjudandet grundas på en affärsmässig marknadsvärdering av fastigheten, genomförd av oberoende värderare. Svenska Bostäders styrelse fattar beslut om erbjudandet.
  • Betänketid. De bostadsrättsföreningar som erbjuds att förvärva fastigheten har tre månader på sig att tacka ja eller nej, med möjlighet till ytterligare tre månaders betänketid.
  • Krav för ombildning. För att en ombildning ska kunna ske krävs att 2/3 av de boende röstar för ombildningen vid en så kallad köpestämma. Det krävs även tecknade förhandsavtal som visar att minst 50 procent av de boende har för avsikt att köpa sin bostadsrätt.

Vi har blivit kontaktade av en ombildningskonsult, har Svenska Bostäder någon relation med den firman?

Nej, vare sig Svenska Bostäder eller vårt moderbolag Stockholm Stadshus AB har någon relation med ombildningskonsulter. Att ta stöd av en ombildningskonsult i en ombildningsprocess är en tjänst som en bostadsrättsförening själv fattar beslut om och köper in.

Måste vi vänta på information från bolagen i maj eller kan vi börja en ombildningsprocess nu?

I maj kommer berörda hyresgäster att få information om möjligheten till ombildning. Då kommer det även att finnas utförlig information på webben om ombildningsprocessen.

I mitt hus finns redan en bostadsrättsförening, kan vi skicka in en intresseanmälan redan nu?

För ombildningsprocesser som redan initierats gäller följande för intresseanmälningar:

En intresseanmälan från en bostadsrättsförening till bostadsbolaget måste innehålla:

  • Registreringsbevis från Bolagsverket.
  • Handlingar som visar att minst 50 procent av de boende skriftligen intygat sitt intresse för en ombildning.

I mitt hus har bostadsrättsföreningen redan skickat in en intresseanmälan, när börjar bolaget behandla den?

Under förutsättning av handlingarna är korrekta kommer bostadsbolagen att med start vecka 21 börja hantera intresseanmälan.