Vad händer med mitt matavfall?

Det finns olika system för att ta hand om matavfall, vi använder oss av följande:

  • I vissa områden kan våra hyresgäster sortera sina matrester i papperspåsar som slängs i separata kärl. Matavfallet skickas sedan till en rötningsanläggning där det blir till biogas och biomull.
  • I vissa områden har vi installerat matavfallskvarnar som river och mal sönder matresterna. Matresterna sköljs sedan ned i avloppsledningarna. På reningsverket skiljs matresterna från vattnet och läggs på rötning för att utvinna biogas och biomull.
  • I vissa områden sorterar hyresgästerna sitt matavfall i Gröna påsar i plast som sedan kastas i det vanliga sopkärlet. En optisk sorteringsanläggning skiljer sedan ut de Gröna påsarna. Matavfallet kan sedan rötas och bli till biogas och biomull.