Vårt miljöarbete

Svenska Bostäder arbetar sedan många år för ett långsiktigt hållbart samhälle där våra hyresgäster ska ha ett miljöanpassat och bra boende. Arbetet omfattar bland annat energieffektivisering, källsortering av avfall, och miljövänliga materialval. Men vårt arbete inom miljö är långt ifrån färdigt utan måste ständigt förnyas och förbättras.

Miljöarbetet drivs i samarbete med hyresgäster, leverantörer, entreprenörer och andra fastighetsbolag. I grunden utgår det från Stockholms stads miljöprogram och vår egen miljöpolicy. Miljöarbetet beskrivs i vårt miljöledningssystem. Läs mer om några miljöbesparingar.

Fokus i vårt miljöarbete är:

  1. Minimera klimatpåverkan
  2. Sund inomhusmiljö
  3. Fastigheter och material utan miljöfarliga ämnen
  4. Bra och miljöeffektiv avfallshantering

Minimera klimatpåverkan

Att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser så kallade växthusgaser, har hög prioritet för oss alla. I vårt bolag orsakas de största utsläppen av växthusgaser vid uppvärmning av våra fastigheter och varmvatten. Då Svenska Bostäder valt enbart miljömärkt el så ger användningen av fastighetsel minimal påverkan på klimatet.

Läs mer om hur vi bygger miljöanpassat och hur vi alla kan spara energi och pengar.

Sund inomhusmiljö

För att våra hyresgäster ska trivas i sin bostad är en sund inomhusmiljö viktig. För att uppnå en bra inomhusmiljö ingår till exempel väl fungerande ventilation, god ljudmiljö, låg radonhalt och bra material.

Läs gärna mer om hur vi arbetar för att erbjuda sund boendemiljö, en skön inomhus temperatur och hur ventilationen fungerar.

Fastigheter och material utan miljöfarliga ämnen

Svenska Bostäder arbetar aktivt för att göra bra materialval ur miljö- och hälsosynpunkt. Vi tar också hand om inbyggda föroreningar i våra fastigheter genom att inventera och sanera.

Läs mer om vad Byggvarubedömningen innebär och hur vi arbetar för en sund boendemiljö.

Bra och miljöeffektiv avfallshantering

Svenska Bostäder har över 300 miljöstugor. Där sorterar våra hyresgäster sitt avfall och kan på det sättet bidra till återvinning. I miljöstugorna finns upp till nio fraktioner där hyresgästerna sorterar och lämnar förpackningar, el- och grovavfall. Detta är en del av bolagets service till de boende för att stimulera källsortering.

Läs mer om hur du sorterar ditt hushållsavfall och var du ska lämna till exempel ett bilbatteri.

Svenska Bostäders ambitiösa miljöarbete fortsätter. Vi planerar att minska vår klimatpåverkan än mer, förbättra inomhusmiljön, göra bra materialval och förbättra avfallslösningar. 

Sidan uppdaterad: 2016-04-20

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in

Hållbarhetsutbildning

   

Testa vår nya hållbarhetsutbildning