Islandstorget

I planerna för det ”Nya Islandstorget” ska vi bygga cirka 118 hyresrätter och runt 60 studentbostäder med lokaler i bottenvåningarna. Lägenheterna får en bra spridning på olika storlekar och ligger nära allmänna kommunikationer.

Svenska Bostäder 150-180 lägenheter kommer att bygga i tre kvarter: A, B och D. Det planeras också för cirka 345 bostadsrättslägenheter som byggs av andra byggherrar. Dessutom finns planer för en förskola, nya och upprustade gator och torg samt ett nytt klubbhus vid Ängby södra bollplan. 

Kvarter A

Kvarteret är beläget vid Ängbykyrkans park med sina fasader mot Blackebergsvägen och Cederströmsvägen. Det består av två bostadshus kring ett trapphus. I en svalgång får varje lägenhet ett halvprivat område för umgänge, odling och utevistelse. Kvarteret föreslås bestå av 49 hyresrättslägenheter i varierande storlekar. I kvarterets sydöstra hörn finns en lokal som har direkt koppling till både gatan, torget och parken. Söderläget ger möjlighet till en attraktiv uteservering.

Kvarter B

Studenthusets tomt sträcker sig längs den planerade förlängningen av Holbergsgatan och är en del av det som idag kallas för Kyrkbacken. Byggnadens entré, lokal och gemensamma ytor är placerade för att skapa en trevlig och välkomnande park/gaturum. Taket är byggnadens gemensamma gård. Där finns plats för t ex odlingslådor, växthus, festlokal och olika typer av skyddade uteplatser. Kvarteret planeras innehålla 60 studentlägenheter.

Kvarter D

Kvarteret är uppdelat i tre huskroppar med länkar emellan. Det har ett öppet samband med det södra grannkvarteret och Lilla Ängby gård. Kvarteret har en lokal placerad i bottenvåningen. Denna del av kvarter D föreslås innehålla 69 hyresrättslägenheter och en lokal.

Nya Islandstorget – både torg och park

Det centrala området vid Islandstorget och tunnelbaneuppgången utvecklas till ett välkomnande och vistelsevänligt område. Torget utformas med terrasser och ramper. Blackebergsvägen utvecklas till en stadsgata, där mer utrymme ges åt gående och cyklister. Utmed Blackebergsvägen planteras en ny ekallé som ersätter den äldre och utdömda askallén. Nya gatan gestaltas som en intim och småskalig lokalgata.

 Skiss på tänkta hus bredvid Lilla Ängby gård

Lilla Ängby gård bevaras 

Lilla Ängby gård bedöms vara av kulturhistoriskt värdefull föreslås bevaras. Byggnaden ska omges av en omsorgsfullt gestaltad trädgårdslik miljö.

Lägesbeskrivning

Livsmedelsbutiker

Hämtar Livsmedelsbutiker...

Caféer

Hämtar Caféer...

Restauranger & Serveringar

Hämtar Restauranger & Serveringar...

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   

Vår historia

Svenska Bostäder grundades 1944 och har varit med och byggt det moderna Stockholm.

Vi är ett av de största bostadsbolagen i Sverige och har sedan 1944 byggt över 50 000 lägenheter i Stockholm och några av grannkommunerna. Som mest över flera tusen lägenheter per år.

Följ med på vår historia där vi berättar i olika nedslag om händelser som skett och hur vi påverkat Stockholms utveckling.

Läs mer om vår historia