Greken

Längst med Björnsonsgatan i Blackeberg planerar Svenska Bostäder att bygga två punkthus och ett lamellhus med sammanlagt 95 hyreslägenheter.

Planen är att bygga två punkthus på cirka åtta våningar och ett lamellhus med totalt 95 bostäder. Under de tre husen byggs garagedäck.

Bebyggelsen är planerad med god hänsyn till terrängen, omgivande stadsbildskaraktär samt kulturhistoriska värden. Parkstråkets funktion och karaktär samt det mest centrala och värdefulla ekbeståndet bevaras.

Parkstråket byggs om

Stockholms stad kommer även att leda om gångstigen från Blackebergsstråket för att anpassas till den nya byggnationen. Projektet ska bidra till ett tryggare gångstråk och en socialt hållbar närmiljö genom att utpekade otrygga delar av parkstråket bebyggs och delar av bottenvåningarnas fasader mot gata och parkstråk öppnas och förses med entréer. Gångvägens entré från Björnsonsgatan är viktig att bevara fri från bebyggelse, då denna utgör ett brett, samlande parkstråk mot Blackebergsstråket.

Rekreation och friluftsliv

Planområdet utgörs av ett halvöppet parkstråk som löper mellan den befintliga bebyggelsen mot Blackebergsstråket, ett centralt lek- och rekreationsstråk. I Blackebergsstråket finns en stor lekplats med plaskdamm och parkleksverksamhet. Lekplatsen är väl utrustad för flera åldrar och har en central placering i stadsdelen .Blackebergsskogen, som är en del av Grimsta naturreservat är likaså ett viktigt närrekreationsområde. Även Kanaanbadet samt Ängbybadet, två välbesökta naturbad vid Mälaren, har kopplingar till planområdet via närliggande gångvägar. 

Planarbete

Planarbete för kvarteret pågår, läs mer på Stockholms stads webb och pågående planarbete.

Lägesbeskrivning

Livsmedelsbutiker

Hämtar Livsmedelsbutiker...

Caféer

Hämtar Caféer...

Restauranger & Serveringar

Hämtar Restauranger & Serveringar...

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   

Vår historia

Svenska Bostäder grundades 1944 och har varit med och byggt det moderna Stockholm.

Vi är ett av de största bostadsbolagen i Sverige och har sedan 1944 byggt över 50 000 lägenheter i Stockholm och några av grannkommunerna. Som mest över flera tusen lägenheter per år.

Följ med på vår historia där vi berättar i olika nedslag om händelser som skett och hur vi påverkat Stockholms utveckling.

Läs mer om vår historia