Rinkeby allé

Under 2017 startar arbetet med att utveckla stadsdelen Rinkeby runt området vid Rinkeby allé och Rinkebysvängen. I området planeras det cirka 211 nya bostäder samt lokaler och arbetsplatser.
Grunden till arbetet är alla önskemål som kom från många Rinkebybor under Järvalyftets boendedialog.

arkitektskiss Rinkeby alle, ny gata
arkitektskiss Rinkeby alle, ny gata

För området kring Rinkeby Allé och Rinkebysvängen togs ett helhetsgrepp för gatan och intilliggande områden. Idéerna visades upp för kringboende under hösten 2013 och av de synpunkter som kom fram är många med i den slutliga planen som nu ska påbörjas.

Rinkeby Allé som sträcker sig från centrum ner till bron mot Stora Ursvik ska utvecklas till ett upplevelserikt centralt stråk. Målet är att skapa ett stråk som förenar Rinkeby centrum med Stora Ursvik.

Nya och ombyggda bostäder med nya entréer planeras i bottenvåningarna längs Rinkeby Allé. Framför garagen vid Visby- respektive Osbyplan placeras två tornhus. Det övre garagedäcket omvandlas till bostadsgårdar som avslutas i söder med en lägre byggnad med tvättstugor och smålägenheter. I hörnet Rinkeby Allé och Rinkebysvängen föreslås ett högre hus och utmed Rinkebysvängen nya bostadshus ovanpå garageombygganderna utmed gatan.

Rinkeby Allé förses med gångbanor, trädplantering och cykelbana. Gatan sänks så att befintliga och nya husentréer ska kunna möta gatan på samma nivå. De två gångtunnlar tas bort och ersätts av övergångsställen. Nya gångbanor och trädplanteringar planeras även på Rinkebysvängen.

I januari startar rivningen av det gamla parkeringsgaraget längst Rinkebysvängen för att ge plats åt nya bostadshus med garage under. Stockholms stad påbörjar i början av året arbetet med att omvandla Rinkeby allé till en nytt centralt stråk med en känsla av stadsgata.

Läs mer om arbetet på Rinkeby allé på bygg.stockholm.se

Lägesbeskrivning

Livsmedelsbutiker

Hämtar Livsmedelsbutiker...

Caféer

Hämtar Caféer...

Restauranger & Serveringar

Hämtar Restauranger & Serveringar...

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   

Vår historia

Svenska Bostäder grundades 1944 och har varit med och byggt det moderna Stockholm.

Vi är ett av de största bostadsbolagen i Sverige och har sedan 1944 byggt över 50 000 lägenheter i Stockholm och några av grannkommunerna. Som mest över flera tusen lägenheter per år.

Följ med på vår historia där vi berättar i olika nedslag om händelser som skett och hur vi påverkat Stockholms utveckling.

Läs mer om vår historia