Energiarbete

Svenska Bostäder arbetar för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom samverkan med hyresgäster, leverantörer och entreprenörer vill vi skapa ett miljöanpassat och bra boende.

För att nå detta arbetar vi med hållbar förvaltning, miljöstyrning av byggprojekt, information till våra hyresgäster genom att ställa och följa upp miljökrav på våra leverantörer.

Detta gör det möjligt för oss att erbjuda ett boende med en sund inomhusmiljö, hållbar avfallshantering och en effektiv energianvändning. För att säkerställa detta, följer vi årligen även upp genom enkäter hur våra hyresgäster upplever lägenhetens komfort.

Miljöanpassad förvaltning

Vi började för många decennier sedan att fokusera på energieffektivisering och har nära nog halverat energianvändningen i nuvarande fastigheter fram till idag och våra nybyggda hus uppvisar ytterligare en halvering av energin.

Vid större ombyggnader beaktas alltid, där så är möjligt, energieffektiviseringsåtgärder såsom tilläggsisolering, treglasfönster, värmeåtervinning på både ventilationen och spillvattnet, samt energieffektiva armaturer, vilket ger upp till trettioprocentiga energiminskningar.

Värme och vatten

För att säkerställa en god komfort i lägenheterna och en effektiv energianvändning, så är samtliga fastigheter uppkopplade till ett datoriserat styr- och larmsystem i alla värmecentraler. Systemet reglerar temperaturen i lägenheter och varmvatten, skickar larm till våra driftansvariga och jour vid fel i värmecentralen samt avläser värme- och vattenmätare till vår statistikuppföljning. Systemet är tillgängligt för all vår personal via internet.

Tyck till om sidan