Vårt miljöarbete

Svenska Bostäder arbetar för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom samverkan med hyresgäster, leverantörer och entreprenörer vill vi skapa ett miljöanpassat och bra boende.

Vårt arbete inom miljö är långt ifrån färdigt – utan måste ständigt förnyas och förbättras.

I vårt miljöarbete utgår vi från Stockholms stads miljöprogram och vår egen miljöpolicy och driver arbetet genom vårt miljöledningssystem. Det innebär att vi har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor och ständigt strävar efter att minska företagets negativa miljöpåverkan.

Fokus i vårt miljöarbete är:

  • Minimera klimatpåverkan
  • Sund inomhusmiljö
  • Fastigheter och material utan miljöfarliga ämnen
  • Bra och miljöeffektiv avfallshantering

Miljöbyggnad

Svenska Bostäder har beslutat att miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad ska följas i såväl våra nybyggnadsprojekt som i större ombyggnadsprojekt. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. 

Minimera klimatpåverkan

För att minska klimatpåverkan arbetar vi intensivt med att energieffektivisera våra fastigheter. Vi använder också fjärrvärme för uppvärmning och miljömärkt el enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval. 

Miljöanpassad förvaltning

Svenska Bostäder började för många decennier sedan att fokusera på energieffektivisering och har nära nog halverat energianvändningen i nuvarande fastigheter fram till idag och våra nybyggda hus uppvisar ytterligare en halvering av energin.

Vid större ombyggnader beaktas alltid, där så är möjligt, energieffektiviseringsåtgärder såsom tilläggsisolering, treglasfönster, värmeåtervinning på både ventilationen och spillvattnet, samt energieffektiva armaturer, vilket ger upp till trettioprocentiga energiminskningar.

I projektet Hållbara Järva har cirka 5 000 kvm solceller installerats på Svenska Bostäders fastigheter, av totalt cirka 10 000 kvm. Det gör stadsdelen Järva till Sveriges solcellstätaste område. 

Värme och vatten

För att säkerställa en god komfort i lägenheterna och en effektiv energianvändning, så är samtliga fastigheter uppkopplade till ett datoriserat styr- och larmsystem i alla värmecentraler. Systemet reglerar temperaturen i lägenheter och varmvatten, skickar larm till våra driftansvariga och jour vid fel i värmecentralen samt avläser värme- och vattenmätare till vår statistikuppföljning. Systemet är tillgängligt för all vår personal via internet.

Sund inomhusmiljö

Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. Inomhusmiljön är viktig för våra hyresgästers välbefinnande. Därför väljer vi material noggrant och säkerställer god ventilation och ljudmiljö. Vi arbetar också med att förhindra legionella, kontrollerar radonhalt och genomför vid behov åtgärder och utför stambyten för att undvika fuktskador. 

Fastigheter och material utan miljöfarliga ämnen

Vi arbetar aktivt för att göra bra materialval ur miljö- och hälsosynpunkt både inom förvaltningen och vid ny- och ombyggnad. För att enkelt kunna välja de mest miljöanpassade varorna använder vi miljöbedömningssystemet Byggvarubedömningen.

Vi tar också hand om inbyggda föroreningar i våra fastigheter genom att inventera och sanera. Det kan till exempel handla om PCB, asbest, bly och kvicksilver.

Bra och miljöeffektiv avfallshantering

Vi arbetar aktivt för att minska mängden avfall. Det avfall som ändå uppstår ser vi till att hantera på miljömässigt rätt sätt. Våra hyresgäster har tillgång till miljöstugor där de kan sortera sitt avfall i upp till nio fraktioner. 

 

Tyck till om sidan