Riktningen för stadens miljö- och klimatarbete 2020-2023

8 juni 2020 16:36

Nu är stadens nya miljöprogram och klimathandlingsplan beslutade av kommunfullmäktige. Två viktiga styrdokument som har inverkan på Svenska Bostäders arbete.

– Jag ser mycket positivt på stadens nya miljöprogram och klimathandlingsplan. Det ger oss en tydlig riktning, en skarp och utmanande målbild, och det kommer på ett positivt sätt trigga oss till att bli väsentligt mycket bättre inom området, säger Stefan Sandberg, vd på Svenska Bostäder.

Styrdokumenten anger riktningen för miljö- och klimatarbetet 2020-2023. Några nyheter är att målen i Parisavtalet och Agenda 2030 arbetats in på ett tydligare sätt. Ökad fokus läggs på konsumtionens påverkan. Innovation och upphandling lyfts som viktiga verktyg i arbetet för ökad hållbarhet.

Miljöprogrammet innehåller sju prioriterade mål

  • Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
  • En fossilfri organisation 2030
  • Ett klimatanpassat Stockholm
  • Ett resurssmart Stockholm
  • Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem
  • Ett Stockholm med frisk luft och god ljudmiljö
  • Ett giftfritt Stockholm

Klimathandlingsplanen är en fördjupning av hur miljöprogrammets mål om fossilfrihet ska uppnås. Här hittar du stadens styrdokument.