Stockholmshusen

Bostadsbristen begränsar Stockholms utveckling och krafttag behövs för att öka takten på bostadsbyggandet. Speciellt efterfrågas hyresrätter med rimliga hyror. För att komma till rätta med detta har staden som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030, varav 40 000 innan 2020.

En effektiv planerings- och byggprocess

Stockholmshusen är ett nytt slags hus, men också ett nytt sätt att bygga. Genom ett nära samarbete mellan Stockholms stads tekniska förvaltningar, de allmännyttiga bostadsbolagen och byggföretag skapas förutsättningar för att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Målet är att uppnå 3 500 - 5 000 byggstartade hyresbostäder fram till 2020. På så sätt bidrar vi till att uppfylla stadens mål att bygga 40 000 nya bostäder till 2020.

Stockholmshusen är en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals hyresrätter. För att lyckas med det så arbetar bostadsbolagen och stadens förvaltningar gemensamt med hela processen från start till mål: allt från markanvisning, till utformning av husen, handläggning, upphandling och byggnation.

Vi gör allt på en gång – men lämnar inget åt slumpen. Det är förklaringen till att vi kan korta byggtiden för Stockholmshusen. Att bygga nya hus är inte enkelt och saker och ting behöver ske i en viss ordning. Men alla delar i processen behöver inte vänta in varandra, vissa delar kan pågå samtidigt och överlappa varandra. Och visst arbete kan förberedas så att det går snabbare när det väl ska utföras. Den smidiga byggprocessen är en viktig förklaring till att vi räknar med att klara av att fördubbla vår nybyggnationstakt till 2017.

De allmännyttiga bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har tecknat avtal med fyra byggföretag som ska bygga husen. Det innebär att det inte behövs nya upphandlingar för varje bygge.

Själva husen

Bostadsbolagen har utvecklat ett gemensamt koncept för produktionen. Husen kommer att kännetecknas av god arkitektur och kvalitet med högt ställda krav på hållbarhet.

Stockholmshusen – själva husen – är hus som kan varieras utifrån ett grundkoncept. Och som passar att byggas på en viss typ av mark: platt eller lätt kuperad. Det underlättar byggprocessen och kapar kostnader: vi vet från början vilken typ av mark vi ska bygga på och vi vet vilken typ av hus vi ska bygga. Eftersom vi bygger tusentals lägenheter gör vi även stora inköp, vilket skapar stordriftsfördelar. Detta tillsammans med en modern industrialiserad byggteknik gör att vi kan pressa produktionskostnaden ytterligare.

Hyresrättshusen kommer att kännetecknas av god arkitektur med en tidstypisk byggnadsutformning som kommer att bilda en ny årsring i Stockholms stadslandskap. Utgångspunkten i utformningen är vissa karaktäristiska element som gör husen lätta att känna igen. Exempel på dessa är en gemensam färgpalett, förhöjd bottenvåning och tydliga, särpräglade entréer med sittbänk och konstnärliga inslag.

Men husen blir inte stöpta i en form, utan kommer att kunna anpassas till olika stadsplanemönster och omkringliggande bebyggelse. Bland annat kommer taklutningar, byggnadernas placering och färgsättning varieras.
Det ska vara enkelt att bo i Stockholmshusen – oavsett om du är barn, vuxen eller äldre. Tillsammans med Stockholm konst, och några av Sveriges främsta konstnärer, tar vi fram en konstnärlig gestaltning med särskild hänsyn till barnen som kommer att bo i husen. Gestaltningen koncentreras till entrépartierna och kommer att vara ett av de kännetecknande elementen för Stockholmshusen. Konstprojektet kommer att presenteras under senhösten, fram till dess är det hemligt.