Grundförstärkning

Den undre grundvattenytan har sänkts under kvarteret Pyramdien. När grundvattnet sänks så sjunker också lera och fyllnadsmassor undan. En del av grunden är träpålar och syret gör att de börjar ruttna. Utfyllnad av gårdar och gator ökar också trycket på de befintliga träpålarna. Det här tillsammans gör att marken sakta sjunker och det blir sättningar i husen. Pyramiden har sjunkit med cirka sex centimeter.

Sättningar orsakar till exempel sprickor i fasaden. På gården kan man med blotta ögat se hur marken har sjunkit.

Här kan du se på illustrationen hur marken och grunden är uppbyggd.

Film som visar grundförstärkningsarbetet:

Under grundförstärkningsarbetet genomförs följande åtgärder:

  • Rivning av källargolv samt nya fribärande golv
  • Grundförstärkning med stålkärnepålar
  • Ombyggnad samt anpassninig av VVS-installationer
  • Återställning av lokaler

Varje fastighet ska nu stabiliseras med mellan 50 - 200 pålar av stål. Pålarna är i snitt 18 meter långa. I snitt kan två pålar om dagen sättas dit. På illustrationen kan du se hur pålarna placeras. Själva grundförstärkningen tar cirka ett år